Razpis NLB, d. d. za podelitev kreditov s subvencijo dela obrestne mere za kratkoročne kredite za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, ki plačujejo dodatno članarino OOZ Ljubljana Vič

 1. Vsebina in pogoji razpisa
  • Znesek sredstev razpisanih kreditov je 150.000 evrov.
  • Višina posameznega odobrenega kredita ne sme presegati 10.000,00 evrov.
 2. Namen in pogoji kreditiranja
  • financiranje gibljivih sredstev.Za kredit s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo obrtniki, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ne glede na to, pri kateri poslovni banki imajo odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: TRR), bonitetnih ocen A, B in C:
  • so na dan razpisa člani in so se pred tem pisno zavezali, da bodo še vsaj dve leti ostali člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič,
  • imajo poravnane članske obveznosti Območne obrtno- podjetniške zbornice Ljubljana Vič iz osnovne članarine in iz dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič,
  • so pred tem poravnali vse obveznosti po kreditih v preteklem povezanem poslu, razpisanem v reviji Naša pot marca 2021 (glavnica, obresti in drugi stroški) ali kateregakoli drugega povezanega posla, ki je bil razpisan v reviji Naša pot. Upravičenci lahko v okviru enega razpisa oz. na podlagi več sočasnih razpisov pri različnih bankah po kreditih iz povezanega posla praviloma zaprosijo za kredit enkrat, izjema je mogoča samo, če z naslednjim zaprosilom skupna vsota kredita kreditojemalcu ne presega 10.000,00 evrov.
 3. Prijava na razpis mora vsebovati
  • vlogo za pridobitev kredita (višina kredita, namen porabe kredita, ponujena zavarovanja);
  • izpolnjen “NLB obrazec predstavitev komitenta” oziroma naslednje vsebinske sklope: statusni podatki, lastninska struktura, izjava o povezanih osebah, opis dejavnosti, opis proizvodov in storitev, reference podjetja, podatki o zaposlenih, podatki o kupcih in dobaviteljih, podatki o konkurenci, preostalo pomembno za dejavnost, tekoči finančni podatki ter razkritja bilančnih postavk;
  • dokazilo o odprtju TRR in kopijo podpisnega kartona (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
  • potrdilo o solventnosti, izdano pri matični poslovni banki (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
  • druge podatke, ki jih po potrebi dodatno zahteva banka (pogodbe, računi).
 4. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo krediti
  • Ročnost kredita 12 mesecev.
  • Način in rok odplačila: obročni, do največ 12 obrokov, možnost 2-mesečnega moratorija.
  • Kreditojemalci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe, člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, komitenti in nekomitenti NLB d.d., bonitetnih ocen A, B in C.
  • Obrestna mera za kredite iz povezanega posla je izhodiščna obrestna mera po Sklepu NLB o obrestnih merah za kratkoročne kredite za pravne osebe in zasebnike z ročnostjo od 6 do 12 mesecev po nespremenljivi obrestni meri za ustrezen bonitetni razred komitenta. Obrestna mera je nominalna in fiksna od podpisa kreditne pogodbe za celotno dobo vračila kredita.
  • Vsakokrat veljavna izhodiščna obrestna mera se kreditojemalcem zmanjša za subvencioniran del, tj. 1,00 odstotne točke – subvencija OOZ Ljubljana Vič in določen del odstotne točke – subvencija NLB, d. d.
  • Obrestna mera za kreditojemalca tako ob razpisu (april 2021) znaša za komitente razreda A in B 1,00 odstotka, za komitente razreda C 2,00 odstotka.
  • Stroški nadomestila za obdelavo kreditnega zahtevka in spremljavo kredita ter ostali stroški so v višini kot to določa vsakokrat veljavna tarifa banke.
  • Rok, v katerem bo banka odobravala kredite uporabnikom kredita: od 1. aprila 2021 do porabe kreditnega potenciala oz. najpozneje do 31. 12. 2021.
 5. Prošnjo za kredit s subvencionirano obrestno mero s strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič s potrebnimi prilogami vložijo prosilci osebno ali s priporočeno pošiljko v NLB, d. d., Ljubljana, Poslovanje z mikro podjetji, Tržaška cesta 132, 1520 Ljubljana oz. pri vašem poslovnem skrbniku v NLB.
Scroll to top