S seje skupščine naše zbornice

Člani skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič so se 6. marca letos sestali na 3. redni seji. Na njej so obravnavali in sprejeli poročilo o delu zbornice, poročilo inventurne komisije in finančno poročilo, letna poročila in poročilo nadzornega odbora za preteklo leto ter predlagali 5 novih Zahtev obrti za leto 2019.

Iz poročila o delu za leto 2018 objavljamo najpomembnejše aktivnosti naše zbornice. V njem so zajeta dela in naloge na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič, po sklepih Skupščine in Upravnega odbora zbornice. Uresničili in opravili smo zastavljene naloge iz programa dela za leto 2018, ki so ga v planu dela potrdili poslanci skupščine naše zbornice.

Naloge Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič so bile v sklopu obrtno-zborničnega sistema izvedba aktivnosti za čim bolj učinkovito zastopanje interesov članstva v odnosu do države in v socialnem partnerstvu. Večkrat smo posredovali predloge naših članov, sklepe upravnega odbora in skupščine na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Pomladi 2018 smo opozorili na nekonsistentno zahtevo po popravljanju REK obrazcev za nazaj za obdobje, ko je država zamudila z novimi obrazci. Junija ob uveljavitvi nove gradbene zakonodaje smo podali predlog za porazdeljeno izvajanje javnih pooblastil v enotnem obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu, ki je bil realiziran v začetku letošnjega leta.

Pomembna naloga naše zbornice je informiranje članstva, izobraževanje ter svetovanje članom. Izdali smo 12 številk Naše poti, kjer smo obiskali in v reviji predstavili 10 obrtnikov in podjetnikov. Spodbujali smo povezovanje članov preko srečevanj v okviru podjetniških zajtrkov in drugih aktivnosti, preko sekcij, skupnega obiska tovarne Knorr Bremse na Dunaju in drugih oblik srečevanja in medsebojnega sodelovanja. V
letu 2018 smo organizirali 52 podjetniških zajtrkov, ki se jih je udeležilo 485 članov in podjetnikov iz širše Ljubljanske regije. Redno tedensko smo pripravljali in odpošiljali elektronska obvestila OOZ Ljubljana Vič članom naše zbornice in ostalim uporabnikom storitev zbornice.

Pomembna naloga naše zbornice v letu 2018 so bile aktivnosti za uspešno gospodarjenje s poslovno stavbo zbornice na Tržaški cesti 207 ter za učinkovito izrabo poslovnih prostorov na lokaciji Tržaška 116. Razpoložljive pisarne na obeh lokacijah so bile večino časa povsem zapolnjene z lastno dejavnostjo in dejavnostjo najemnikov. V tem letu smo na podlagi racionalizacije vhodne avle izdelali še eno novo pisarno za najemnike. Najemniki s svojo ponudbo tako še obogatijo našo podjetniško točko. Tako na primer odvetnica, ki ima najete poslovne prostore v stavbi zbornice hkrati članom zbornice svetuje v pravnih zagatah, podobno računovodski servis članom ponuja storitev vodenja poslovnih knjig.

V letu 2018 smo uspešno nadaljevali s samostojnim opravljanjem storitve pobiranja dodatne Članarine OOZ Ljubljana Vič in posebnega prispevka OOZ Ljubljana Vič za preostale podjetnike in pravne osebe. Osnovno članarino za članstvo v obrtno-zborničnem sistemu že od leta 2007 v skladu z Obrtnim zakonom pobira in izterjuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. S paketom za nove člane smo vabili nove podjetnike k sodelovanju. Na pobudo komisije za promocijo smo v letu 2018 začeli s projektom Obrtniki in podjetniki medsebojno poslujemo in se bogatimo.

V letu 2018 smo na zbornici uspešno izvedli 712 postopkov storitev točke VEM in e-VEM (SPOT). Na ta način smo omogočili, da lahko samostojni podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo uredijo vpise, statusne spremembe in druge upravne postopke na točki sistema e-VEM, ki deluje na naši zbornici. V letu 2018 smo uvedli nov sistem za uporabo storitev VEM za nečlane, ki zahteva pisno vlogo uporabnika samo s kratkim srečanjem pri svetovalki v postopku. Člani imajo v postopku VEM na voljo vse svetovalne storitve brez čakalnih vrst. Izvajali smo tudi storitve vodenja obrtnega registra in ostalih javnih pooblastil. Kot partnerji smo skupaj s Fakulteto za management in pravo sodelovali tudi pri izvajanju javnega razpisa Po kreativni poti do znanja. Kot partnerji smo z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije sodelovali v projektu promocije poklicev na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju Obrtna pot, kjer je 75 učencev višjih razredov osnovnih šol obiskalo obratovalnice desetih naših članov.

V letu 2018 smo organizirali tradicionalni obrtniški pohod na Setnico. Organizirali smo podelitev priznanja Barjanec 2018, kjer smo trem zaslužnim članom podelili priznanje Barjanec. Praznovanje smo nadgradili z nastopom komedijantke Barbare Vidovič in s pevskim nastopom Mance Špik. V prednovoletnem času smo organizirali tudi novoletno prireditev za otroke z obiskom Miklavža. Predlagali smo kandidata, ki je
prejel priznanje za kakovost gostinske ponudbe. Organizirali dva strokovna potovanja za člane zbornice in spremljevalce.

Skupaj z Mestno občino Ljubljana smo v začetku septembra organizirali Dan obrtnikov in podjetnikov v Ljubljani. Za člane naše zbornice in ostale obrtnike in podjetnike, ki poslovno sodelujejo z zbornico, smo v Zdravstvenem zavodu Ljubljana Vič ponudili poseben popust pri storitvah medicine dela.

V letu 2018 smo izobraževali 203 obrtnikov oz. pri njih zaposlenih delavcev. Če vključimo še izobraževanja po sekcijah je bilo skupno okoli 220 udeležencev na vseh izobraževalnih programih. V letu 2018 smo izvedli tudi številne aktivnosti za izvolitev organov Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v skladu s statutom zbornice in razpisom skupščine zbornice. Izvedli smo sestanke kadrovskega odbora, kjer smo pripravili predlog razpisa volitev, člani odbora pa so aktivno spremljali potek izvolitve predstavnikov. Izvedli smo 16 volilnih zborov po posameznih volilnih okrajih in posameznih sekcijah, ki imajo predstavnike v skupščini Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič.

V letu 2018 smo še posodabljali informacijski sistem na zbornici in posodobili reklamne monitorje in projektor v sejni sobi. Vzdrževali smo spletno stran, ki članom in ostalim poslovnim partnerjem omogoča na enem mestu pridobiti informacije o dogajanju na zbornici in ugodnosti za člane. Na spletnih straneh smo člane sproti obveščali o aktualnih informacijah.

Vse leto smo tržili proste kapacitete predavalnic in skrbeli za nemoteno obratovanje poslovne stavbe, izterjevali članarino in najemnine ter izvajali številne aktivnosti priprave gradiv za sestanke in skrbeli za promocijo zbornice in članov. Zaposleni na zbornici smo našim članom svetovali iz različnih področij kot so pridobivanje dokumentacije za delo v drugih državah članicah EU, vpis v imenik vodij del, področje davkov, fi nanc, kreditiranja, delovno pravne zakonodaje, pri pridobivanju licenc za avtoprevoznike, izobraževanja vajencev, domače in umetnostne obrti.

mag. Peter Grabner, sekretar OOZ Ljubljana Vič

Scroll to top