ODPIRANJE s. p. Z NORMIRANIMI STROŠKI

Pri normiranem s.p. je razlika samo o vodenju poslovnih knjig oziroma kako bo s.p. posloval, gre namreč za to kako bodo njegovi prihodki obdavčeni . Ko se zavezanci odločijo  za odpiranje s.p. se tako morajo odločiti tudi, kako bodo vodili svoje poslovne knjige ali bo to po dejanskih stroških ali pa bodo normirani stroški. Dejanski stroški  imajo na voljo sistem enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, Podjetnik pa se lahko odloči za poslovanje na  podlagi normiranih odhodkov.

Glavna prednost za poslovanje z normiranimi odhodki je, da samostojnim podjetnikom, ki se odločijo za tako poslovanje, ni potrebno voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki nastajajo pri poslovanju. Vodijo le evidenco prihodkov, register osnovnih sredstev ter evidentirajo zalogo, v kolikor imajo pri poslovanju opravka za nakupom ter prodajo trgovskega blaga in materiala. V primeru, da je normiranec zavezanec za DDV pa mora voditi tudi davčne evidence, ki so podlaga za pripravo DDV.

Scroll to top