Razpis NLB, d. d. za podelitev kreditov s subvencijo dela obrestne mere za kratkoročne kredite za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, ki plačujejo dodatno članarino OOZ Ljubljana Vič

1. Vsebina in pogoji razpisa:
Znesek sredstev razpisanih kreditov je 150.000 evrov. Višina posameznega odobrenega kredita ne sme presegati 10.000,00 evrov.

2. Namen in pogoji kreditiranja:
financiranje gibljivih sredstev. Za kredit s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo obrtniki, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ne glede na to, pri kateri poslovni banki imajo odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: TRR), bonitetnih ocen A, B in C:
• so na dan razpisa člani in so se pred tem pisno zavezali, da bodo še vsaj dve leti ostali člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič,
• imajo poravnane članske obveznosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič iz osnovne članarine in iz dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič,
• so pred tem poravnali vse obveznosti po kreditih v preteklem povezanem poslu, razpisanem v reviji Naša pot marca 2017 (glavnica, obresti in drugi stroški) ali kateregakoli drugega povezanega posla, ki je bil razpisan v reviji Naša pot. Upravičenci lahko v okviru enega razpisa oz. na podlagi več sočasnih razpisov pri različnih bankah po kreditih iz povezanega posla praviloma zaprosijo za kredit enkrat, izjema je mogoča samo, če z naslednjim zaprosilom skupna vsota kredita kreditojemalcu ne presega 10.000,00 evrov.

3. Prijava na razpis mora vsebovati:
• vlogo za pridobitev kredita (višina kredita, namen porabe kredita, ponujena zavarovanja);
• izpolnjen “NLB obrazec predstavitev komitenta” oziroma naslednje vsebinske sklope: statusni podatki, lastninska struktura, izjava o povezanih osebah, opis dejavnosti, opis proizvodov in storitev, reference podjetja, podatki o zaposlenih, podatki o kupcih in dobaviteljih, podatki o konkurenci, preostalo pomembno za dejavnost, tekoči fi nančni podatki ter razkritja bilančnih postavk;
• dokazilo o odprtju TRR in kopijo podpisnega kartona (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
• potrdilo o solventnosti, izdano pri matični poslovni banki (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
• druge podatke, ki jih po potrebi dodatno zahteva banka (pogodbe, računi).

4. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo krediti:
• Ročnost kredita 12 mesecev.
• Obročno, do največ 12 obrokov, brez moratorija
• Obrestna mera za kredite iz povezanega posla je izhodiščna obrestna mera po Sklepu NLB o obrestnih merah za kratkoročne kredite za pravne osebe in zasebnike z ročnostjo od 6 do 12 mesecev po nespremenljivi obrestni meri za ustrezen bonitetni razred komitenta. Obrestna mera je nominalna in fiksna od podpisa kreditne pogodbe za celotno dobo vračila kredita. Trenutno veljavna izhodiščna nominalna obrestna mera za komitente bonitetne ocene A (marec 2017) znaša od 3,55 odstotka.
• Vsakokrat veljavna izhodiščna obrestna mera se kreditojemalcem zmanjša za subvencioniran del, tj. 1,00 odstotne točke – subvencija OOZ Ljubljana Vič in eno odstotno točko – subvencija NLB, d. d. .
• Obrestna mera za kreditojemalca tako ob razpisu (marec 2017) znaša za komitente razreda A 1,55 odstotka, za komitente razreda B 2,55 odstotka, za komitente razreda C 5,40 odstotka. (odvisno od bonitetne razvrstitve stranke).
• Stroški nadomestila za obdelavo kreditnega zahtevka in spremljavo kredita ter ostali stroški so v višini kot to določa vsakokrat veljavna tarifa banke.
• Rok, v katerem bo banka odobravala kredite uporabnikom kredita: od 1. marca 2018 do porabe kreditnega potenciala oz. najpozneje do 31. decembra 2018.

5. Prošnjo za kredit s subvencionirano obrestno mero s strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič s potrebnimi prilogami vložijo prosilci osebno ali s priporočeno pošiljko v NLB, d. d.,  jubljana, Podjetniški center Osrednja Slovenija, Tržaška cesta 132, 1520 Ljubljana oz. pri vašem poslovnem skrbniku v NLB. Kompletna vloga bo pripravljena tudi v elektronski obliki in jo bodo prosilci dobili po e-pošti na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič ali na sedežu NLB, Poslovalnica za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, Tržaška 132, Ljubljana.

6. Sklep o dodelitvi kredita s subvencionirano obrestno mero se sprejme najpozneje v 10 dneh po vložitvi popolnih prošenj. Sklep se posreduje posameznemu prosilcu najpozneje v treh dneh po prejemu. Po prejemu sklepa o dodelitvi subvencije za kredit se vsak posamezni kreditojemalec zglasi v NLB, d. d., Ljubljana, Podjetniški center Osrednja Slovenija, Tržaška cesta 132, 1520 Ljubljana, kjer se kredit v skladu z Merili in postopki za odobravanje naložb pravnim osebam pri NLB odobri in sklene kreditna pogodba

mag. Peter Grabner, sekretar OOZ Ljubljana Vič

Scroll to top