Najpomembnejše zahteve slovenske obrti in podjetništva 2018

V petek, 11. maja, je v Portorožu potekal 16. Forum obrti in podjetništva, kjer so obrtniki in podjetniki predstavili letošnje najpomembnejše zahteve malega gospodarstva, ki pomenijo konkretne predloge za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 20 najpomembnejših zahtev 2018:

I. TRG DELA, sprememba Zakona o delovnih razmerjih, sprememba Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

 • Določiti nov odpovedni razlog (redefi nicija odpovednega razloga)
 • Uvedba sklada za odpravnine delavcem
 • Ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo
 • Polna pokojnina in nadaljevanje dejavnosti

II. ZDRAVSTVENI SISTEM, sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

 • Drugačna ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu
 • Nadomestila v času bolniškega staleža naj se skrajšajo na 20 koledarskih dni
 • Uvedba enega čakalnega dneva, ko bolniški stalež bremeni zavarovanca
 • Ureditev poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema

III. DAVČNI SISTEM, sprememba Zakona o dohodnini, sprememba Zakona o DDV, sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

 • Uvedba znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja
 • Zahteve glede novega nepremičninskega davka
 • Sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov
 • Uvedba tretje stopnje DDV za osebne storitve s pretežnim deležem ročnega dela ter za izdelke domače in umetnostne obrti

IV. IZOBRAŽEVALNI SISTEM

 • Učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih
 • Zagotovitev sredstev za sofi nanciranje mojstrskih izpitov

V. POSLOVNO OKOLJE, ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR

 • Sistemsko fi nanciranje reprezentativnih zbornic in ustanovitev ministrstva za malo gospodarstvo
 • Sprememba metodologije za izračun omrežnin in zmanjšanje administrativnih obveznosti na področju odpadkov
 • Odprava administrativnih ovir pri čezmejnem izvajanju storitev
 • Finančna pomoč prevzemnikom družinskih podjetij
 • Plačilo nadomestila za avtorske pravice za vse kolektivne organizacije (SAZAS, ZAMP in IPF) preko skupne položnice
 • Zagotoviti plačevanje davkov in prispevkov na enoten plačilni nalog

Scroll to top