Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič
Skrajšan naziv: OOZ Ljubljana Vič
Naslov: Tržaška cesta 207
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: 01 200 52 50
Telefaks: 01 257 20 90
E-pošta: info@ooz-ljvic.si
Predsednik OOZ Ljubljana Vič: Tilen Petrič
Odgovorna oseba: Tilen Petrič, predsednik
Datum prve objave kataloga: 31.12.2005
Datum zadnje spremembe: 25.5.2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.ooz-ljvic.si

Druge oblike kataloga: /

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa:

Temeljne naloge Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič:
1. Zastopanje članov pred državo in obramba njihovih interesov
2. Informiranje članov
3. Opravljanje storitev za člane
4. Izvajanje javnih pooblastil
5. Seznam notranje organizacijske enote, organigram

Organiziranost Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič:
ČLANI
SKUPŠČINA
PREDSEDNIK
UO
NO
STROKOVNA SLUŽBA

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • Pristojne osebe: peter.grabner@ozs.si

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Najpomembnejše točke iz programa dela Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič:

Iz poročila o delu za leto 2021 objavljamo najpomembnejše aktivnosti naše zbornice. V njem so zajeta dela in naloge na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič, po sklepih Skupščine in Upravnega odbora zbornice. Uresničili in opravili smo zastavljene naloge iz programa dela za leto 2021, ki so ga v planu dela potrdili poslanci skupščine naše zbornice.

V letu, ki je bilo že drugo zapored močno zaznamovano z epidemijo COVID-19 ter s tem v zvezi s številnimi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni, je bila med pomembnejšimi nalogami Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič in krovne Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije čim bolj učinkovito zastopanje interesov članstva v odnosu do države in v socialnem partnerstvu. Večkrat smo posredovali predloge naših članov, sklepe upravnega odbora in skupščine na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in skupaj dosegli ukrepe za blaženje posledic zaprtja dejavnosti zaradi epidemije. Pomladi smo pozvali k posodobitvi sistema izobraževanja slovenskega jezika v osnovnih in srednjih šolah, da bo učni proces vseboval več praktičnega izražanja in komunikacijskih veščin, ki so nujno potrebna za učinkovito komunikacijo na delovnem mestu. Posredovali smo zahtevo, da se za uporabnike poenostavi sistem obračuna bolniškega nadomestila za potrebe refundacije s strani ZZZS ter, da se stopnjo povračila bolniškega nadomestila za prvih 30 dni izenači s stopnjo nadomestila od 31 do 90 dni bolniške odsotnosti. Podali smo zahtevo, da se podobno kot za zaposlene, tudi za samozaposlene uvede olajšava pri plačilih prispevkov za socialno varnost nad 60 let starosti samozaposlenega. Evidentirali smo tudi potrebo po dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah, da bi vsak podjetnik moral vnaprej določiti prokurista za primer smrti. Potrebne bi bile tudi državne spodbude za pravočasen prenos lastništva na naslednike.

Številne omejitve še posebej v prvi polovici leta so omejile delovanje mnogih naših članov. Zato smo zgodaj pomladi na zbornici 834 podjetjem, ki so se prijavila na razpis in so ustrezala pogojem, razdelili 199.800 zaščitnih mask. Od februarja do septembra pa smo na zbornici organizirali 4.089 hitrih testiranj na COVID-19. V tem času so se še dodatno poudarile naloge naše zbornice, kot so: informiranje članstva, izobraževanje ter svetovanje članom. Izdali smo 12 številk Naše poti, kjer smo obiskali in v reviji predstavili 9 obrtnikov in podjetnikov. Spodbujali smo povezovanje članov preko srečevanj v okviru podjetniških zajtrkov in drugih oblik srečevanja in medsebojnega sodelovanja. V letu 2021 smo organizirali 38 podjetniških zajtrkov, ki se jih je udeležilo 332 članov in podjetnikov iz širše Ljubljanske regije ter gostov. Redno tedensko smo pripravljali vabila za podjetniške zajtrke in odpošiljali elektronska obvestila OOZ Ljubljana Vič članom naše zbornice in ostalim uporabnikom storitev zbornice. Številni člani so se obrnili po nasvet na našo zbornico glede poslovanja v, in po epidemiji COVID-19.

Pomembna naloga naše zbornice v letu 2021 so bile aktivnosti za uspešno gospodarjenje s poslovno stavbo zbornice na Tržaški cesti 207 ter za učinkovito izrabo poslovnih prostorov na lokaciji Tržaška 116. Kljub epidemiji so bile razpoložljive pisarne na obeh lokacijah skoraj povsem zapolnjene z lastno dejavnostjo in dejavnostjo najemnikov. Trije najemniki so prekinili najemno razmerje, kar smo hitro nadomestili z novimi najemniki. Najemniki s svojo ponudbo še obogatijo našo podjetniško točko. Odvetnica, ki ima najete poslovne prostore v stavbi zbornice hkrati članom zbornice svetuje v pravnih zagatah, računovodski servis članom zbornice ponuja storitev vodenja poslovnih knjig s popustom. Posodobili smo alarmni sistem, ki ga uporabljajo najemniki zborničnih poslovnih prostorov na Tržaški 116. V februarju smo izvedli sanacijo pomožnega objekta kolesarnice na dvorišču na Tržaški 207 in ga preuredili v arhiv.

V letu 2021 smo uspešno nadaljevali s samostojnim opravljanjem storitve pobiranja dodatne Članarine OOZ Ljubljana Vič za člane zbornice in posebnega prispevka OOZ Ljubljana Vič za preostale podjetnike in pravne osebe. Osnovno članarino za članstvo v obrtno-zborničnem sistemu že od leta 2007 v skladu z Obrtnim zakonom pobira in izterjuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. S paketom za nove člane smo vabili nove podjetnike k sodelovanju. Spodbujali smo člane, da nam posredujejo podatke o svoji ponudbi blaga in storitev v sklopu projekta Obrtniki in podjetniki medsebojno poslujemo in se bogatimo.

V letu 2021 smo za člane na zbornici uspešno izvajali storitve SPOT oz. e-VEM. Na ta način smo omogočili, da so lahko samostojni podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo uredili vpise, statusne spremembe in druge upravne postopke na naši točki SPOT sistema e-VEM, ki deluje na naši zbornici. Z lastnimi zmogljivostmi izvajanja upravnega postopka vodimo obrtni register in ostala javna pooblastila. Po letu premora smo v 2021 zopet organizirali oglede proizvodnje in predstavitev poklicev Obrtna pot za učence tretje triade osnovnih šol.

V letu 2021 smo organizirali tradicionalni 26. obrtniški pohod na Setnico. V prednovoletnem času smo epidemiološkim razmeram prilagojeno organizirali tudi novoletno prireditev za otroke z obiskom Miklavža. V letu 2021 smo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju organizirali slavnostno akademijo ob 45-letnici naše zbornice, katere se je udeležilo 300 obrtnikov in podjetnikov. Organizirali smo tudi strokovno potovanje z ogledom proizvodnje v tovarno OMCO v Hrvaškem Zagorju.

Na zbornici smo tako kot leto prej tudi v letu 2021 uspeli razdeliti zaščitne maske obrtnikom in podjetnikom. Na OOZ Ljubljana Vič smo od pomladi do jeseni organizirali brezplačna hitra testiranja na COVID-19. Skupaj z Mestno občino Ljubljana smo septembra organizirali Dan obrtnikov in podjetnikov v Ljubljani. Za člane naše zbornice in ostale obrtnike in podjetnike, ki poslovno sodelujejo z zbornico, smo v Zdravstvenem zavodu Ljubljana Vič nudili poseben popust pri storitvah medicine dela.

2e. Seznam vrst upravnih postopkov.

Zbornica izvaja veliko število javnih pooblastil, ki jih je država prenesla nanjo z različnimi zakoni.
Javna pooblastila lahko po področjih razdelimo na štiri sklope:
· Obrtna dovoljenja in obrtni register,
· Storitve VEM.

2f . Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Obrtna zbornica razvija in vzdržuje številne baze podatkov - registrov. Nekatere izmed teh so tudi javno in brezplačno dostopne prek naših spletnih strani.
Obrtni register
Podatkovna baza vsebuje podatke o skoraj 50.000 obrtnikih in podjetnikih, članih Obrtne zbornice Slovenije. V obrtnem registru lahko najdemo poleg kontaktnih podatkov o članih tudi davčno in matično številko, seznam dejavnosti s katerimi se ukvarjajo, na območju katere izmed 62 območnih obrtnih zbornic se nahajajo ter v katere strokovne sekcije so včlanjeni.

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Druge informacije javnega značaja: Izobraževanje
 • Organiziramo izobraževanja:
  tečaje tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina...), poslovno finančno izobraževanje (davki, zaključni račun in vodenje poslovnih knjig,...), računalniške tečaje (Prvi koraki, Računalnik v treh korakih, Kupovanje po internetu, Internetna banka, Iskanje po internetu, Internetna trgovina, Digitalna fotografija, Grafika, Word začetni ali nadaljevalni, Excel začetni ali nadaljevalni, Autocad 2D, Oblikovanje spletnih strani, Access, začetni in nadaljevalni, Autocad 3D ), tečaje, ki so predpisani z zakonom (varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih v proizvodnji in prometu z živili, tečaje za upravljavce težke gradbene mehanizacije, tečaje za voznike viličarjev ter tečaji za delavce, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami), strokovne seminarje za potrebe izobraževanja članov sekcij, splošne seminarje za dvig kvalitete poslovanja naših članov, obveščanju članov o sprejeti novi zakonodaji ter seminarje na temo marketinga in upravljanja z zaposlenimi.

  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

  Opis dostopa preko spleta
  Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh zbornice, so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta.

  Opis »fizičnega« dostopa

  Posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20-delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

  Uradne ure:
  ponedeljek: od 08.00 do 12.00,
  sreda: od 08.00 do 12.00 in 13.00 do 16.00,
  petek: od 08.00 do 12.00.

  Posredovanje informacij javnega značaja
  Obrtno-podjetniške zbornica Slovenije podatke vpisane v obrtni register v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja tudi posreduje zainteresiranim.
  Podatke posredujemo v obliki seznama izpis na papirju. Podatki o posamezni firmi vsebujejo naziv, naslov, poštno številko in ime pošte.
  V primeru, da se odločite za naročilo izpisa vas prosimo, da se za podrobnejše informacije in opredelitev vsebine seznama obrnete na kontaktno osebo za posredovanje informacij javnega značaja.

  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  • posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register,
  • zdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih, regijah, posameznih območnih obrtnih zbornicah, ...),
  • seznam članov po občinah (glede na sedež),
  • informacija o številu izdanih licenc,
  • informacije o številu prevoznikov (taksisti, prevoz blaga, prevoz potnikov).
Scroll to top