Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič
Skrajšan naziv: OOZ Ljubljana Vič
Naslov: Tržaška cesta 207
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: 01/200 52 50
Telefaks: 01/257 20 90
E-pošta: info@ooz-ljvic.si
Predsednik OOZ Ljubljana Vič: Jernej Dolinar
Odgovorna oseba: Jernej Dolinar, predsednik
Datum prve objave kataloga: 31.12.2005
Datum zadnje spremembe: 26.1.2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.ooz-ljvic.si

Druge oblike kataloga: /

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa:

Temeljne naloge Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič:
1. Zastopanje članov pred državo in obramba njihovih interesov
2. Informiranje članov
3. Opravljanje storitev za člane
4. Izvajanje javnih pooblastil
5. Seznam notranje organizacijske enote, organigram

Organiziranost Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič:
ČLANI
SKUPŠČINA
PREDSEDNIK
UO
NO
STROKOVNA SLUŽBA

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • Pristojne osebe: peter.grabner@ozs.si

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Najpomembnejše točke iz programa dela Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič:

Iz poročila o delu za leto 2016 objavljamo najpomembnejše aktivnosti naše zbornice. V njem so zajeta dela in naloge na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič, po sklepih Skupščine in Upravnega odbora zbornice. Uresničili in opravili smo zastavljene naloge iz programa dela za leto 2016, ki so ga v planu dela potrdili poslanci skupščine naše zbornice.

Naloge Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič so bile v sklopu obrtno-zborničnega sistema izvedba aktivnosti za čim bolj učinkovito zastopanje interesov članstva v odnosu do države in v socialnem partnerstvu. Večkrat smo posredovali predloge naših članov, sklepe upravnega odbora in skupščine na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Podprli smo zahteve Obrtno-podjetniške zbornice proti dodatnim obremenitvam za gostince, pri odpravi neenakih pogojev za obrtnike in podjetnike na trgu v primerjavi z javnimi podjetji pri izvajanju čistih tržnih dejavnosti, pravici do svobodne izbire dimnikarja na trgu, zakonodajalcu smo predlagali smernice za ureditev kolektivnega upravljanja avtorskih in sorodnih pravic ter konstruktivne rešitve pri reševanju problematike znotraj obrtno-podjetniškega sistema. V sklopu Zahtev slovenske obrti smo sooblikovali rešitve za ureditev dimnikarskih storitev in izenačevanje pogojev pri opravljanju tržnih dejavnosti.

Pomembna naloga naše zbornice je bila informiranje članstva, izobraževanje ter svetovanje članom. Izdali smo 12 številk Naše poti, kjer smo obiskali 10 obrtnikov in podjetnikov. Spodbujali smo povezovanje članov preko srečanj v okviru podjetniških zajtrkov in drugih aktivnosti, preko sekcij, skupnega obiska Talent Centra v okviru Industrijske zbornice za avstrijsko Štajersko in drugih oblik srečevanja in medsebojnega sodelovanja. Redno smo pripravljali in odpošiljali elektronska obvestila OOZ Ljubljana Vič članom naše zbornice in ostalim uporabnikom storitev zbornice.

Pomembna naloga naše zbornice v letu 2016 so bile aktivnosti za uspešno gospodarjenje s poslovno stavbo zbornice na Tržaški cesti 207 ter za izrabo poslovnih prostorov na lokaciji Tržaška 116. Razpoložljive pisarne na obeh lokacijah so bile večino časa povsem zapolnjene z lastno dejavnostjo in dejavnostjo najemnikov. Najemniki s svojo ponudbo tako še obogatijo našo podjetniško točko. V pritličju ima v najemu pisarno odvetnica, ki hkrati našim članom svetuje v pravnih zagatah in računovodski servis, ki članom ponuja storitev vodenja poslovnih knjig. Tudi na lokaciji poslovnih prostorov Tržaška 116 smo imeli napolnjene razpoložljive prostore za oddajo.

V letu 2016 smo uspešno nadaljevali s samostojnim opravljanjem storitve pobiranja dodatne Članarine OOZ Ljubljana Vič in posebnega prispevka OOZ Ljubljana Vič za preostale podjetnike in pravne osebe. Osnovno članarino za članstvo v obrtno-zborničnem sistemu v skladu z Obrtnim zakonom namreč pobira in izterjuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. S paketom za nove člane smo vabili nove podjetnike k sodelovanju.

V letu 2016 smo na zbornici uspešno izvajali storitev točke VEM in e- VEM, Vse na enem mestu. Na ta način smo omogočili, da lahko samostojni podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo uredijo vpise, statusne spremembe in druge upravne postopke na točki sistema e-VEM, ki deluje na naši zbornici. Izvajali smo tudi storitve vodenja obrtnega registra in ostalih javnih pooblastil.

V letu 2016 smo organizirali slavnostno akademijo ob 40-letnici naše zbornice, katere se je udeležilo preko 300 obrtnikov in podjetnikov. Predlagali smo kandidata, ki je prejel priznanje za kakovost gostinske ponudbe. Skupaj s predstavniki Slovenske gospodarske zveze na Koroškem in Uradom RS za Slovence po svetu smo se udeležili srečanja s predstavniki slovenskih skupnosti v Munchenu.

V letu 2016 smo se sestali z župani občin, ki jih teritorialno pokriva delovanje naše zbornice in obravnavali teme, ki so aktualne za obrtnike in podjetnike. Skupaj z Mestno občino Ljubljana smo maja organizirali Dan obrtnikov in podjetnikov v Ljubljani. Za člane naše zbornice in ostale obrtnike in podjetnike, ki poslovno sodelujejo z zbornico, smo v Zdravstvenem zavodu Ljubljana Vič ponudili poseben popust pri storitvah medicine dela.

V letu 2016 smo izobraževali 174 obrtnikov oz. pri njih zaposlenih delavcev. Če vključimo še izobraževanja po sekcijah, je bilo skupno okoli 200 udeležencev na vseh izobraževalnih programih. V letu 2016 smo izvajali storitve točke E-Vem, organizirali izvedbo tradicionalnega 21. srečanja obrtnikov in podjetnikov na Setnici pod Polhograjsko Grmado. Za otroke obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev smo organizirali novoletno prireditev, ki se je je udeležilo 280 otrok. V decembru smo na prednovoletnem srečanju obrtnikov podelili tri priznanja Barjanec 2016 članom zbornice, za aktivno delovanje v obrti in širši skupnosti. Poleg tega smo opravljali številne naloge za nemoteno delovanje zbornice. Tržili smo proste kapacitete predavalnic, skrbeli za nemoteno obratovanje poslovne stavbe ter izvajali številne aktivnosti priprave gradiv za sestanke in skrbeli za promocijo zbornice in članov.

2e. Seznam vrst upravnih postopkov.

Zbornica izvaja veliko število javnih pooblastil, ki jih je država prenesla nanjo z različnimi zakoni.
Javna pooblastila lahko po področjih razdelimo na štiri sklope:
· Obrtna dovoljenja in obrtni register,
· Storitve VEM.

2f . Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Obrtna zbornica razvija in vzdržuje številne baze podatkov - registrov. Nekatere izmed teh so tudi javno in brezplačno dostopne prek naših spletnih strani.
Obrtni register
Podatkovna baza vsebuje podatke o skoraj 50.000 obrtnikih in podjetnikih, članih Obrtne zbornice Slovenije. V obrtnem registru lahko najdemo poleg kontaktnih podatkov o članih tudi davčno in matično številko, seznam dejavnosti s katerimi se ukvarjajo, na območju katere izmed 62 območnih obrtnih zbornic se nahajajo ter v katere strokovne sekcije so včlanjeni.

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Druge informacije javnega značaja: Izobraževanje
 • Organiziramo izobraževanja:
  tečaje tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina...), poslovno finančno izobraževanje (davki, zaključni račun in vodenje poslovnih knjig,...), računalniške tečaje (Prvi koraki, Računalnik v treh korakih, Kupovanje po internetu, Internetna banka, Iskanje po internetu, Internetna trgovina, Digitalna fotografija, Grafika, Word začetni ali nadaljevalni, Excel začetni ali nadaljevalni, Autocad 2D, Oblikovanje spletnih strani, Access, začetni in nadaljevalni, Autocad 3D ), tečaje, ki so predpisani z zakonom (varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih v proizvodnji in prometu z živili, tečaje za upravljavce težke gradbene mehanizacije, tečaje za voznike viličarjev ter tečaji za delavce, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami), strokovne seminarje za potrebe izobraževanja članov sekcij, splošne seminarje za dvig kvalitete poslovanja naših članov, obveščanju članov o sprejeti novi zakonodaji ter seminarje na temo marketinga in upravljanja z zaposlenimi.

  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

  Opis dostopa preko spleta
  Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh zbornice, so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta.

  Opis »fizičnega« dostopa

  Posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20-delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

  Uradne ure:
  ponedeljek: od 08.00 do 12.00,
  sreda: od 08.00 do 12.00 in 13.00 do 16.00,
  petek: od 08.00 do 12.00.

  Posredovanje informacij javnega značaja
  Obrtno-podjetniške zbornica Slovenije podatke vpisane v obrtni register v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja tudi posreduje zainteresiranim.
  Podatke posredujemo v obliki seznama izpis na papirju. Podatki o posamezni firmi vsebujejo naziv, naslov, poštno številko in ime pošte.
  V primeru, da se odločite za naročilo izpisa vas prosimo, da se za podrobnejše informacije in opredelitev vsebine seznama obrnete na kontaktno osebo za posredovanje informacij javnega značaja.

  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  • posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register,
  • zdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih, regijah, posameznih območnih obrtnih zbornicah, ...),
  • seznam članov po občinah (glede na sedež),
  • informacija o številu izdanih licenc,
  • informacije o številu prevoznikov (taksisti, prevoz blaga, prevoz potnikov).
Scroll to top