Poizvedovalni razpis, delovna enota

Varstveno delovni center Tončke Hočevar (v nadaljevanju: VDC Tončke Hočevar), Vodnikova cesta 56, 1107 Ljubljana objavlja

Informativni Poizvedovalni razpis za najem prostorov v stanovanjskih stavbah (delovna enota)

I. Namen razpisa

Poizvedovalni razpis je neobvezujoč.
Poizvedba je za objekt delovne enote Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar.
Razpis se izvaja z namenom iskanja primernih prostorov z zemljiščem za izvajanje storitev
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Razpis se nanaša na območje Ljubljana, bližina VDC Tončke Hočevar, Vodnikova cesta 56, 1000 Ljubljana je prednost.

II. Pravica udeležbe na razpisu

Na poizvedovalni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki razpolagajo s primerno nepremičnino in predložijo pogoje, pod katerimi so pripravljeni sodelovati upoštevajoč dejstvo, da je VDC Tončke Hočevar pripravljen objekt vzeti v dolgotrajen najem, ter oddajo pravočasno in popolno ponudbo na način naveden v III. točki.

III. Ponudba

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Veljavna je le, če je oddana pravočasno in če ponudnik predloži vso dokumentacijo, navedeno v nadaljevanju:
- dokazilo o lastništvu nepremičnine (zemljiškoknjižni izpisek, star največ 30 dni, ali notarsko overjena pogodba, s katero je dokazano lastništvo, če še nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, kar bo moral zagotoviti lastnik pred podpisom najemne pogodbe),
- podatki oz. navedba o morebitnih spornih zadevah v zvezi z nepremičnino,
- fotografije nepremičnine,
- kopije tlorisa nepremičnine, iz katerega so razvidni prostori v nepremičnini.

IV. Rok za oddajo ponudbe

Ponudbe se oddajo osebno ali priporočeno po pošti v zaprtih kuvertah na naslov: VDC Tončke Hočevar, Vodnikova cesta 56, 1000 Ljubljana.

Rok oddaje je 27.8.2020 do 12.00 ure.

V. Pogoji:

Zahteve in prostori so opredeljeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/2006) in morajo ustrezati zahtevam tega pravilnika in biti prilagojeni za izvajanje storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.

 1. Dostop do vseh prostorov mora biti brez arhitektonskih ovir in v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov brez arhitektonskih ovir.
 2. Objekt mora biti vključen v okolje, v bližini javnega prevoznega sredstva, urejena prometna infrastruktura, v bližini zelene in javne površine.
  Dodatni pogoji:
 • pritlični prostori ali objekt z dvigalom;
 • dostop v vse prostore mora biti omogočen z invalidskim vozičkom;
 • obvezni prostori za izvajanje storitve morajo biti v skladu z Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06):
  • delavnice - objekt mora omogočati izvajanje storitve za 40 do 50 uporabnikov pri čemer je zahtevana kvadratura 4,5 m2 na uporabnika;
  • skladišča,
  • jedilnica,
  • dnevni ali večnamenski prostor s čajno kuhinjo,
  • soba za pomirjanje in za individualno vodenje,
  • garderobe za uporabnike,
  • toaletni prostori za uporabnike,
  • negovalno higienski prostor,
  • pisarniški prostori in garderobe za osebje,
  • toaletni prostor za osebje in
  • pomožni prostori.
 • prostori morajo ustrezati pogoju gradnja na ključ, kar pomeni, da je objekt pripravljen na takojšnjo vselitev;
 • gradnja mora biti kakovostna z uporabljenimi kakovostnimi materiali;
 • objekt mora izpolnjevati zahteve glede energetske učinkovitosti za stavbe javnega sektorja v skladu z veljavno zakonodajo;
 • okolica delovne enote mora biti urejena in zagotavljati zadostno število asfaltiranih parkirišč v skladu z veljavno zakonodajo;
 • dostop do objekta mora biti po urejeni asfaltirani cesti;
 • prostori morajo biti vseljivi do konca leta 2020 oz. po dogovoru, imeti morajo vso gradbeno dokumentacijo in uporabno dovoljenje za izvajanje navedene dejavnosti oziroma lastnik je pred prevzemo objekta dolžan le-to pridobiti;
 • izdelana mora biti Energetska izkaznica;
 • ponudba v ceni višine najema na m2 in skupna cena, opredeljeni plačilni pogoji;
 • dodatno morata biti natančno opredeljena režim in infrastruktura objekta (telefon, voda, kabelski priključek, internet, števci,…);
 • v ponudbi opredelite druge morebitne ugodnosti: oprema, uporaba ali souporaba drugih površin, možnost brezplačnega koriščenja prostorov…

3. Zagotovljen mora biti dolgotrajen najem z odpovednim rokom najmanj 6 mesecev.
4. Ponudba za najem se opredeli v ceni najema na mesec.
5. Ponudnik je dolžan plačevati vsakokratno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
6. Ponudnik je dolžan kriti stroške zavarovanja nepremičnine.

Dodatne informacije lahko pridobite na sedežu Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Vodnikova cesta 56, 1107 Ljubljana, vsak delavnik med 7.00 in 15.00 uro, po tel. 01 583 88 52.

 

Slavko Bolčević, dipl. zn., v.d. direktorja

Poizvedovalni razpis, bivalna enota

Varstveno delovni center Tončke Hočevar (v nadaljevanju: VDC Tončke Hočevar), Vodnikova cesta 56, 1107 Ljubljana objavlja

Informativni Poizvedovalni razpis za najem prostorov v stanovanjskih stavbah (bivalna enota)

I. Namen razpisa

Poizvedovalni razpis je neobvezujoč.
Poizvedba je za objekt bivalne enote Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar.
Razpis se izvaja z namenom iskanja primernih prostorov z zemljiščem za izvajanje storitev institucionalnega varstva.

Razpis se nanaša na območje Ljubljana, bližina VDC Tončke Hočevar, Vodnikova cesta 56, 1000 Ljubljana je prednost.

II. Pravica udeležbe na razpisu

Na poizvedovalni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki razpolagajo s primerno nepremičnino in predložijo pogoje, pod katerimi so pripravljeni sodelovati upoštevajoč dejstvo, da je VDC Tončke Hočevar pripravljen objekt vzeti v dolgotrajen najem, ter oddajo pravočasno in popolno ponudbo na način naveden v III. točki.

III. Ponudba

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Veljavna je le, če je oddana pravočasno in če ponudnik predloži vso dokumentacijo, navedeno v nadaljevanju:
- dokazilo o lastništvu nepremičnine (zemljiškoknjižni izpisek, star največ 30 dni, ali notarsko overjena pogodba, s katero je dokazano lastništvo, če še nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, kar bo moral zagotoviti lastnik pred podpisom najemne pogodbe),
- podatki oz. navedba o morebitnih spornih zadevah v zvezi z nepremičnino,
- fotografije nepremičnine,
- kopije tlorisa nepremičnine, iz katerega so razvidni prostori v nepremičnini.

IV. Rok za oddajo ponudbe

Ponudbe se oddajo osebno ali priporočeno po pošti v zaprtih kuvertah na naslov: VDC Tončke Hočevar, Vodnikova cesta 56, 1000 Ljubljana.

Rok oddaje je 27.8.2020 do 12.00 ure.

V. Pogoji:

 1. Zahteve in prostori so opredeljeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/2006) in morajo ustrezati zahtevam tega pravilnika in biti prilagojeni izvajanju storitve celodnevnega institucionalnega varstva.
 2. Dostop do vseh prostorov mora biti brez arhitektonskih ovir in v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov brez arhitektonskih ovir.
 3. Objekt mora biti vključen v okolje, v bližini javnega prevoznega sredstva, urejena prometna infrastruktura, v bližini zelene in javne površine. Objekt mora omogočati tudi koriščenje zelenih površin ob objektu (za druženje uporabnikov, obdelavo vrta).
  Dodatni pogoji:
 • pritlični prostori ali objekt z dvigalom;
 • dostop v vse prostore mora biti omogočen z invalidskim vozičkom;
 • prostori:
  • objekt mora omogočati namestitev 15 uporabnikov v eno in dvoposteljnih sobah; enoposteljna soba mora biti velikosti najmanj 12 m2, dvoposteljna soba pa najmanj 16 m2;
  • dnevni prostor kot večnamenski prostor s čajno kuhinjo mora omogočati prehranjevanje in prostočasne dejavnosti ter srečanja z obiskovalci. V prostoru mora biti čajna kuhinja. Velikost dnevnega prostora mora biti najmanj 1,5 m2 na uporabnika;
  • kuhinja mora ustrezati predpisom o higiensko tehničnim zahtevam in varstvu pri delu; omogočati mora pripravo vseh obrokov vse dni v letu;
  • bivalna enota mora imeti 1 negovalno kopalnico s površino vsaj 14 m2, poleg tega mora bivalna enota imeti vsaj še 3 kopalnice s površinami vsaj 6 m2;
  • v sklopu sanitarij mora biti ustrezno velik sanitarni prostor, opremljen za uporabo invalidov na vozičkih;
  • prostor za zaposlene najmanj v velikosti 16 m2 (previjanje, dejanje injekcij, hišna lekarna, pisarniški del, postelja…);
  • obvezni so gospodarsko servisni prostori (pralnica, shramba za živila, shramba za osebne stvari uporabnikov, kurilnica…);
 • prostori morajo ustrezati pogoju gradnja na ključ, kar pomeni, da je objekt pripravljen na takojšnjo vselitev;
 • gradnja mora biti kakovostna z uporabljenimi kakovostnimi materiali;
 • objekt mora izpolnjevati zahteve glede energetske učinkovitosti za stavbe javnega sektorja v skladu z veljavno zakonodajo;
 • okolica bivalne enote mora biti urejena in zagotavljati zadostno število asfaltiranih parkirišč v skladu z veljavno zakonodajo;
 • okolica objekta mora biti zatravljena; zelene površine morajo obsegati primerno veliko površino, da se omogoči druženje uporabnikov (obdelovanje vrta,…);
 • dostop do objekta mora biti po urejeni asfaltirani cesti;
 • prostori morajo biti vseljivi do konca leta 2020 oz. po dogovoru, imeti morajo vso gradbeno dokumentacijo in uporabno dovoljenje za izvajanje navedene dejavnosti oziroma lastnik je pred prevzemom objekta dolžan le-to pridobiti;
 • izdelana mora biti Energetska izkaznica;
 • ponudba v ceni višine najema na m2 in skupna cena, opredeljeni plačilni pogoji;
 • dodatno morata biti natančno opredeljena režim in infrastruktura objekta (telefon, voda, kabelski priključek, internet, števci,…);
 • v ponudbi opredelite druge morebitne ugodnosti: oprema, uporaba ali souporaba drugih površin, možnost brezplačnega koriščenja prostorov…

4. Zagotovljen mora biti dolgotrajen najem z odpovednim rokom najmanj 6 mesecev.
5. Ponudba za najem se opredeli v ceni najema na mesec.
6. Ponudnik je dolžan plačevati vsakokratno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
7. Ponudnik je dolžan kriti stroške zavarovanja nepremičnine.

Dodatne informacije lahko pridobite na sedežu Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Vodnikova cesta 56, 1107 Ljubljana, vsak delavnik med 7.00 in 15.00 uro, po tel. 01 583 88 52.

 

Slavko Bolčević, dipl. zn., v.d. direktorja

Mali obrtniki in podjetniki z manj kot pet zaposlenimi potisnjeni v neenakopraven položaj

Mali obrtniki in podjetniki z manj kot pet zaposlenimi potisnjeni v neenakopraven položaj

Za pomoč gospodarstvu je Slovenski podjetniški sklad (SPS) nedavno objavil Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme, na katerega pa se lahko prijavijo le mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj pet zaposlenimi. V okviru poziva za nakup zaščitne opreme bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov. Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 9.999 evrov pomoči, sredstva pa bodo dostopna preko SPS.

V Obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu smo opozorili, da je poziv SPS diskriminatoren do manjših poslovnih subjektov. SPS ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo zato pozvali, da poziv ustrezno popravita in ga namenita tudi podjetjem z manj kot pet zaposlenimi. Iz medijev smo izvedeli, da SPS javnega poziva ne namerava spreminjati.

»Argument SPS, da se s pozivom že sedaj naslavlja zelo veliko ciljno skupino, po moji oceni nikakor ne vzdrži. Mali obrtniki in podjetniki (z manj kot pet zaposlenimi) so ponovno potisnjeni v neenakopraven položaj. Sprašujem se, zakaj mali obrtniki in podjetniki ne bi smeli biti upravičeni do teh sredstev. Tudi oni morajo namreč poskrbeti za svojo varnost in varnost zaposlenih na delovnem mestu. Poleg tega pa so prav mali obrtniki in podjetniki ter samozaposleni najbolj ranljiva skupina, zato bi pričakovali, da bo tudi njim dostopna tovrstna oblika pomoči«, poudarja Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Člani Območne obrtno-podjetniške zbornice na Viču ste deležni številnih ugodnosti za članstvo. Ne spreglejte ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na NLB banki in pripravite vse potrebno za čimprejšnjo pridobitev kratkoročnega posojila po zelo ugodni in s strani naše zbornice subvencionirani obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice, ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Člani OOZ Ljubljana Vič imate v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Vabimo vas, da se nam pridružite na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter razširite svoje obzorje. Ne pozabite tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega telefonskega klica ali obiska na zbornici.

 

mag. Peter Grabner, sekretar

Navodila za organizatorje javnih prireditev do 500 oseb za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ

Navodila za organizatorje javnih prireditev do 500 oseb za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ

Organizatorji naj pred oddajo vloge preberejo objavo Ministrstva za notranje zadeve glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja na povezavi, kjer je navedeno, za katere javne prireditve organizatorji potrebujejo pozitivno mnenje

NIJZ: https://bit.ly/2DMbfKb

Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 92/2020 z dne 29.6.2020) mora organizator javne prireditve prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V vlogi mora organizator prireditve opredeliti način zagotavljanja spoštovanja higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke, ki jih je pripravil NIJZ. Priporočila so dostopna na naslednji povezavi: https://bit.ly/2XKuvPf

PLAČILO
Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v višini 30 eur.
Plačilo se izvede na TRR: SI56 011006000043188
Sklic: davčna številka - 1069 (torej vpišite svojo davčno številko, kot npr. 000000000-1069)
Namen: plačilo mnenja po odloku COVID
Dokazilo o izvedenem plačilu se v pdf obliki priloži v vlogo.

Ob ponovni vložitvi vloge za dogodek, za katerega ste predhodno pridobili negativno mnenje, ponovno plačilo ni potrebno. Elektronska vloga za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju je dostopna na naslednji povezavi: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje.

V kolikor vloge v elektronski obliki ne morete oddati, jo v Word obliki skupaj z dokazilom o izvedenem plačilu lahko oddate preko elektronske pošte na naslov: info@nijz.si. Vloga v Word obliki je dostopna na naslednji povezavi https://bit.ly/2DBp6D6

POMEMBNO!
NIJZ ne izdaja mnenj / soglasij za privatne dogodke, kot so poroke, pogrebi, osebna slavja, ... zato prosimo, da vlog za tovrstne dogodke ne vlagate. Za pogoje za izvedbo teh dogodkov se obrnite na Ministrstvo za notranje zadeve. Na NIJZ prejemamo veliko število vlog za pridobitev pozitivnega mnenja. Odgovorili vam bomo v roku osmih delovnih dni. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

Julija podobno število brezposelnih kot mesec prej

Julija podobno število brezposelnih kot mesec prej

Ob koncu julija je bilo na Zavodu registriranih 89.397 brezposelnih oseb. Obseg brezposelnosti je julija v primerjavi z junijem ostal nespremenjen, brezposelnih je bilo le 20 oseb več. Zaradi rasti v predhodnih mesecih, zlasti v aprilu in maju, pa je bilo brezposelnih 24.4% več kot pred letom. Na novo se je julija prijavilo 8.222 brezposelnih, 32.4% več kot v lanskem juliju, zaposlilo pa se je 6.487 brezposelnih, 95.7% več kot v enakem mesecu lani. V povprečju je bilo v obdobju prvih sedmih mesecev brezposelnih 84.717, 12.2% več kot v primerljivem obdobju lani.

Prosta delovna mesta
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so julija Zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, 5.4% več kot junija in 20.8% manj kot julija 2019, največ za naslednje poklicne skupine:

 • Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok: 461
 • Predmetni učitelji v osnovni šoli: 454
 • Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d.n.: 438
 • Učitelji razrednega pouka: 437
 • Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah: 376
 • Strokovni sodelavci za zdravstveno nego: 321
 • Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah: 316
 • Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev: 295
 • Varilci ipd.: 251
 • Strokovnjaki za zdravstveno nego: 238

Prostih delovnih mest, ki smo jih na Zavodu prejeli v prvih sedmih mesecih, je bilo 64.338 28.7% manj kot v enakem obdobju lani.

 

Zavod RS za zaposlovanje, poročilo julij 2020

P7C 2020 Covid-krediti za blažitev posledic epidemije Sars-CoV-2

P7C 2020 Covid - krediti za blažitev posledic epidemije Sars-CoV-2

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad objavil razpis o možnosti najema brezobrestnega kredita za dejavnost turizma in cestnega potniškega prometa. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno fi nanciranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega fi nanciranja, ki se kaže predvsem v:
  • brezobrestnem kreditu,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih fi nanciranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje):

1. ki opravljajo glavno dejavnost:

 • I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:
 • I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
 • I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov;
 • I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač;
 • N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
 • N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
 • R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas

3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih

4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8.

Pogoji kredita
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EVR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EVR.
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita:

 • za kredite od 5.000 EVR do vključno 25.000 EVR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
 • za kredite od 25.001 EVR do vključno 50.000 EVR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 •  naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Rok za vložitev vloge za oprostitev plačila najemnine

Rok za vložitev vloge za oprostitev plačila najemnine se izteče konec avgusta

Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki so v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko do 31.8. 2020 oddate vlogo za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine.

Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 ureja postopek in način odločanja ter predpisuje zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 34.členu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvuza omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.61/20).

Višina deleža oprostitve plačila najemnine bo odvisna od vpliva sprejetih ukrepov na delovanje podjetja, prizadetosti podjetja v regiji, obdobja prepovedi izvajanja dejavnosti in samega upada prometa. Vlogo morate oddati na predpisanem obrazcu in jo nasloviti na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja). Zavezanci so upravljavci premoženja v lasti države (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, drugi državni organi, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski skladi) ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občina, upravljavci premoženja občine). O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine odloča predstojnik upravljavca oziroma župan.

Jasmina Malnar Molek, Svetovalka
specialistka za delovno področje davčnih zadev, OZS

Podjetniški zajtrki v juliju 2020

Podjetniški zajtrki v juliju 2020

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v juliju je bila gostja podjetniškega zajtrka Zdenka Bedekovič, svetovalka, specialistka za plače, knjigovodstvo in poslovanje v tujinina OZS na temo Čezmejno opravljanje storitev v času koronakrize. Gostja je udeležencem podala informacije glede opravljanja čezmejnega dela in aktualne omejitve. Dotaknila se je tudi izjem, ki morajo imeti dokazilo oziroma podpisano izjavo ter utemeljiti razloge za prehajanje meje kot »tedenski delovni migrant« ter pogojev za prehajanje meje za osebe, ki izvajajo prevoz blaga v ali iz Republike Slovenije in tovorni promet v tranzitu.

Drugi petek v juliju je bila gostja Helena Petrnel Pečauer, direktorica, Impress komuniciranje in odnosi z javnostmi d.o.o. na temo Odnosi z javnostmi so nujna nadgradnja oglaševanja. V svoji predstavitvi je odgovorila na vprašanja kot so: kaj so odnosi z javnostmi, kako pomembno je utrjevanja dobrega imena podjetja v javnosti, kako vam komuniciranje z javnostmi lahko pomaga do uspeha na trgu, kako izbiramo kanale komuniciranja, kdaj se odločimo za organizacijo dogodka, kako ravnamo v primeru potrebe po kriznem komuniciranju in še več.

Tretji petek v juliju je bila gostja podjetniškega zajtrka mag. Marjetka Strle Vidali, direktorica iz Slovenskega inštitutaza standardizacijo na temo Uporaba standardov v modernidružbi pri racionaliziranju proizvodnje in storitev. Gostja je udeležencem podala informacije kako lahko informacije ostandardih v predpisih pomagajo pri dajanju proizvoda na trg in kje lahko poiščejo najnovejše podatke o vsebini standardov.

Četrti petek v juliju je bil gost podjetniškega zajtrka Tadej Štular, pravnik na temo Predstavitev zakonodaje in potekajavnega naročanja. Njegova predstavitev je obsegala pregled pravil javnega naročanja in novosti na področju pravnega varstva ponudnikov. Predstavil je primere iz prakse in aktualna vprašanja s katerimi se srečujejo udeleženci v postopkih javnega naročanja.

Peti petek v juliju je bil gost podjetniškega zajtrka Milan Simčič, Foto učilnica - Pot do boljših fotografi j na temo Nasvetiza izdelavo dobre fotografije. Gost je udeležencem predstavil svojo bogato fotografsko pot in izkušnje. Udeleženci so spoznali tudi, kako je potrebno predstaviti svoje izdelke ali storitve na spletu. S fotografijo in domislenim oblikovanjem namreč pokažemo tudi odnos do obiskovalcev spletne strani.

mag. Peter Grabner, sekretar

Podjetniški zajtrki v februarju

Podjetniški zajtrki v februarju

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v februarju je bil gost podjetniškega zajtrka mag. Peter Černe, General manager, Center Revitalizacije d.o.o. na temo Preobremenjenost, stres in izgorelost lahko obvladujemo!?. Gost je predstavil izhodišča, zaradi katerih ljudje nismo več v stanju obvladovanja stresa, ki dolgoročno vodi v bolezni in izgorelost, tako posameznikov, kot podjetij in družbe ter podal napotke za premagovanje stresnih situacij.

Drugi petek v februarju pa je bil gost podjetniškega zajtrka Martin Roblek, 3SIGMA svetovalna družba d.o.o. na temo Kako vam SimpOffice poenostavi komunikacijo v podjetju in zagotovi CRM?. Udeleženci so spoznali aplikacijo SimpOffice, ki prvenstveno omogoča hitrejšo komunikacijo znotraj podjetja, vse aktivnosti, naloge ter pregled nad njimi. Vgrajen ima tudi poseben dokumentni sistem za shranjevanje dokumentov ter elektronsko beleženje prisotnosti, kar je potrebno urediti v vseh podjetjih.

Tretji petek v februarju je bil gost podjetniškega zajtrka Žiga Novak, prokurist 3D DESIGN MEDIA, Grafično oblikovanje na temo Predstavitev obogatene resničnosti in kako vam lahko koristi pri predstavitvah, podajanju informacij, oglaševanju, poglabljanju uporabniške izkušnje in digitalnem razvoju podjetja, OR je korak v prihodnost. Udeleženci so spoznali obogateno resničnost, ki je koristna pri predstavitvah, marketingu, podajanju informacij, oglaševanju, poglabljanju uporabniške izkušnje in digitalnemu razvoju podjetja.

mag. Peter Grabner, sekretar

Razpis NLB, d. d. za podelitev kreditov s subvencijo dela obrestne mere za kratkoročne kredite

Razpis NLB, d. d. za podelitev kreditov s subvencijo delaobrestne mere za kratkoročne kredite za člane Območneobrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, ki plačujejododatno članarino OOZ Ljubljana Vič

1. Vsebina in pogoji razpisa:

 • Znesek sredstev razpisanih kreditov je 150.000 evrov.
 • Višina posameznega odobrenega kredita ne sme presegati 10.000,00 evrov.

2. Namen in pogoji kreditiranja:

 • financiranje gibljivih sredstev.

Za kredit s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo obrtniki, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ne glede na to, pri kateri poslovni banki imajo odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: TRR), bonitetnih ocen A, B in C:

so na dan razpisa člani in so se pred tem pisno zavezali, da bodo še vsaj dve leti ostali člani Območne obrtno - podjetniške zbornice Ljubljana Vič,

 • so na dan razpisa člani in so se pred tem pisno zavezali, da bodo še vsaj dve leti ostali člani Območne obrtno- podjetniške zbornice Ljubljana Vič,
 • imajo poravnane članske obveznosti Območne obrtnopodjetniške zbornice Ljubljana Vič iz osnovne članarine in iz dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič,
 • so pred tem poravnali vse obveznosti po kreditih v preteklem povezanem poslu, razpisanem v reviji Naša pot marca 2019 (glavnica, obresti in drugi stroški) ali kateregakoli drugega povezanega posla, ki je bil razpisan v reviji Naša pot. Upravičenci lahko v okviru enega razpisa oz. na podlagi več sočasnih razpisov pri različnih bankah po kreditih iz povezanega posla praviloma zaprosijo za kredit enkrat, izjema je mogoča samo, če z naslednjim zaprosilom skupna vsota kredita kreditojemalcu ne presega 10.000,00 evrov.

3. Prijava na razpis mora vsebovati:

 • vlogo za pridobitev kredita (višina kredita, namen porabe kredita, ponujena zavarovanja);
 • izpolnjen “NLB obrazec predstavitev komitenta” oziroma naslednje vsebinske sklope: statusni podatki, lastninska struktura, izjava o povezanih osebah, opis dejavnosti, opis proizvodov in storitev, reference podjetja, podatki o zaposlenih, podatki o kupcih in dobaviteljih, podatki o konkurenci, preostalo pomembno za dejavnost, tekoči finančni podatki ter razkritja bilančnih postavk;
 • dokazilo o odprtju TRR in kopijo podpisnega kartona (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
 • potrdilo o solventnosti, izdano pri matični poslovni banki (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
 • druge podatke, ki jih po potrebi dodatno zahteva banka (pogodbe, računi).

4. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo krediti:

 • Ročnost kredita 12 mesecev.
 • Način in rok odplačila: obročni, do največ 12 obrokov, možnost 2-mesečnega moratorija.
 • Kreditojemalci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe, člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, komitenti in nekomitenti NLB d.d., bonitetnih ocen A, B in C.
 • Obrestna mera za kredite iz povezanega posla je izhodiščna obrestna mera po Sklepu NLB o obrestnih merah za kratkoročne kredite za pravne osebe in zasebnike z ročnostjo od 6 do 12 mesecev po nespremenljivi obrestni meri za ustrezen bonitetni razred komitenta. Obrestna mera je nominalna in fiksna od podpisa kreditne pogodbe za celotno dobo vračila kredita.
 • Vsakokrat veljavna izhodiščna obrestna mera se kreditojemalcem zmanjša za subvencioniran del, tj. 1,00 odstotne točke – subvencija OOZ Ljubljana Vič in eno odstotno točko – subvencija NLB, d. d.
 • Obrestna mera za kreditojemalca tako ob razpisu (marec 2020) znaša za komitente razreda A 0,85 odstotka, za komitente razreda B 1,85 odstotka, za komitente razreda C 3,35 odstotka. (odvisno od bonitetne razvrstitve stranke).
 • Stroški nadomestila za obdelavo kreditnega zahtevka in spremljavo kredita ter ostali stroški so v višini kot to določa vsakokrat veljavna tarifa banke.
 • Rok, v katerem bo banka odobravala kredite uporabnikom kredita: od 1. marca 2020 do porabe kreditnega potenciala oz. najpozneje do 31. decembra 2020.

5. Prošnjo za kredit s subvencionirano obrestno mero s strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič s potrebnimi prilogami vložijo prosilci osebno ali s priporočeno pošiljko v NLB, d. d., Ljubljana, Podjetniški center Osrednja Slovenija, Tržaška cesta 132, 1520 Ljubljana oz. pri vašem poslovnem skrbniku v NLB.

Scroll to top