Mali obrtniki in podjetniki z manj kot pet zaposlenimi potisnjeni v neenakopraven položaj

Mali obrtniki in podjetniki z manj kot pet zaposlenimi potisnjeni v neenakopraven položaj

Za pomoč gospodarstvu je Slovenski podjetniški sklad (SPS) nedavno objavil Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme, na katerega pa se lahko prijavijo le mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj pet zaposlenimi. V okviru poziva za nakup zaščitne opreme bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov. Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 9.999 evrov pomoči, sredstva pa bodo dostopna preko SPS.

V Obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu smo opozorili, da je poziv SPS diskriminatoren do manjših poslovnih subjektov. SPS ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo zato pozvali, da poziv ustrezno popravita in ga namenita tudi podjetjem z manj kot pet zaposlenimi. Iz medijev smo izvedeli, da SPS javnega poziva ne namerava spreminjati.

»Argument SPS, da se s pozivom že sedaj naslavlja zelo veliko ciljno skupino, po moji oceni nikakor ne vzdrži. Mali obrtniki in podjetniki (z manj kot pet zaposlenimi) so ponovno potisnjeni v neenakopraven položaj. Sprašujem se, zakaj mali obrtniki in podjetniki ne bi smeli biti upravičeni do teh sredstev. Tudi oni morajo namreč poskrbeti za svojo varnost in varnost zaposlenih na delovnem mestu. Poleg tega pa so prav mali obrtniki in podjetniki ter samozaposleni najbolj ranljiva skupina, zato bi pričakovali, da bo tudi njim dostopna tovrstna oblika pomoči«, poudarja Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Člani Območne obrtno-podjetniške zbornice na Viču ste deležni številnih ugodnosti za članstvo. Ne spreglejte ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na NLB banki in pripravite vse potrebno za čimprejšnjo pridobitev kratkoročnega posojila po zelo ugodni in s strani naše zbornice subvencionirani obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice, ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Člani OOZ Ljubljana Vič imate v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Vabimo vas, da se nam pridružite na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter razširite svoje obzorje. Ne pozabite tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega telefonskega klica ali obiska na zbornici.

 

mag. Peter Grabner, sekretar

Navodila za organizatorje javnih prireditev do 500 oseb za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ

Navodila za organizatorje javnih prireditev do 500 oseb za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ

Organizatorji naj pred oddajo vloge preberejo objavo Ministrstva za notranje zadeve glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja na povezavi, kjer je navedeno, za katere javne prireditve organizatorji potrebujejo pozitivno mnenje

NIJZ: https://bit.ly/2DMbfKb

Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 92/2020 z dne 29.6.2020) mora organizator javne prireditve prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V vlogi mora organizator prireditve opredeliti način zagotavljanja spoštovanja higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke, ki jih je pripravil NIJZ. Priporočila so dostopna na naslednji povezavi: https://bit.ly/2XKuvPf

PLAČILO
Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v višini 30 eur.
Plačilo se izvede na TRR: SI56 011006000043188
Sklic: davčna številka - 1069 (torej vpišite svojo davčno številko, kot npr. 000000000-1069)
Namen: plačilo mnenja po odloku COVID
Dokazilo o izvedenem plačilu se v pdf obliki priloži v vlogo.

Ob ponovni vložitvi vloge za dogodek, za katerega ste predhodno pridobili negativno mnenje, ponovno plačilo ni potrebno. Elektronska vloga za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju je dostopna na naslednji povezavi: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje.

V kolikor vloge v elektronski obliki ne morete oddati, jo v Word obliki skupaj z dokazilom o izvedenem plačilu lahko oddate preko elektronske pošte na naslov: info@nijz.si. Vloga v Word obliki je dostopna na naslednji povezavi https://bit.ly/2DBp6D6

POMEMBNO!
NIJZ ne izdaja mnenj / soglasij za privatne dogodke, kot so poroke, pogrebi, osebna slavja, ... zato prosimo, da vlog za tovrstne dogodke ne vlagate. Za pogoje za izvedbo teh dogodkov se obrnite na Ministrstvo za notranje zadeve. Na NIJZ prejemamo veliko število vlog za pridobitev pozitivnega mnenja. Odgovorili vam bomo v roku osmih delovnih dni. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

Julija podobno število brezposelnih kot mesec prej

Julija podobno število brezposelnih kot mesec prej

Ob koncu julija je bilo na Zavodu registriranih 89.397 brezposelnih oseb. Obseg brezposelnosti je julija v primerjavi z junijem ostal nespremenjen, brezposelnih je bilo le 20 oseb več. Zaradi rasti v predhodnih mesecih, zlasti v aprilu in maju, pa je bilo brezposelnih 24.4% več kot pred letom. Na novo se je julija prijavilo 8.222 brezposelnih, 32.4% več kot v lanskem juliju, zaposlilo pa se je 6.487 brezposelnih, 95.7% več kot v enakem mesecu lani. V povprečju je bilo v obdobju prvih sedmih mesecev brezposelnih 84.717, 12.2% več kot v primerljivem obdobju lani.

Prosta delovna mesta
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so julija Zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, 5.4% več kot junija in 20.8% manj kot julija 2019, največ za naslednje poklicne skupine:

 • Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok: 461
 • Predmetni učitelji v osnovni šoli: 454
 • Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d.n.: 438
 • Učitelji razrednega pouka: 437
 • Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah: 376
 • Strokovni sodelavci za zdravstveno nego: 321
 • Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah: 316
 • Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev: 295
 • Varilci ipd.: 251
 • Strokovnjaki za zdravstveno nego: 238

Prostih delovnih mest, ki smo jih na Zavodu prejeli v prvih sedmih mesecih, je bilo 64.338 28.7% manj kot v enakem obdobju lani.

 

Zavod RS za zaposlovanje, poročilo julij 2020

P7C 2020 Covid-krediti za blažitev posledic epidemije Sars-CoV-2

P7C 2020 Covid - krediti za blažitev posledic epidemije Sars-CoV-2

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad objavil razpis o možnosti najema brezobrestnega kredita za dejavnost turizma in cestnega potniškega prometa. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno fi nanciranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega fi nanciranja, ki se kaže predvsem v:
  • brezobrestnem kreditu,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih fi nanciranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje):

1. ki opravljajo glavno dejavnost:

 • I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:
 • I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
 • I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov;
 • I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač;
 • N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
 • N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
 • R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas

3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih

4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8.

Pogoji kredita
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EVR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EVR.
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita:

 • za kredite od 5.000 EVR do vključno 25.000 EVR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
 • za kredite od 25.001 EVR do vključno 50.000 EVR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 •  naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Rok za vložitev vloge za oprostitev plačila najemnine

Rok za vložitev vloge za oprostitev plačila najemnine se izteče konec avgusta

Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki so v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko do 31.8. 2020 oddate vlogo za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine.

Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 ureja postopek in način odločanja ter predpisuje zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 34.členu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvuza omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.61/20).

Višina deleža oprostitve plačila najemnine bo odvisna od vpliva sprejetih ukrepov na delovanje podjetja, prizadetosti podjetja v regiji, obdobja prepovedi izvajanja dejavnosti in samega upada prometa. Vlogo morate oddati na predpisanem obrazcu in jo nasloviti na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja). Zavezanci so upravljavci premoženja v lasti države (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, drugi državni organi, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski skladi) ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občina, upravljavci premoženja občine). O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine odloča predstojnik upravljavca oziroma župan.

Jasmina Malnar Molek, Svetovalka
specialistka za delovno področje davčnih zadev, OZS

Podjetniški zajtrki v juliju 2020

Podjetniški zajtrki v juliju 2020

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v juliju je bila gostja podjetniškega zajtrka Zdenka Bedekovič, svetovalka, specialistka za plače, knjigovodstvo in poslovanje v tujinina OZS na temo Čezmejno opravljanje storitev v času koronakrize. Gostja je udeležencem podala informacije glede opravljanja čezmejnega dela in aktualne omejitve. Dotaknila se je tudi izjem, ki morajo imeti dokazilo oziroma podpisano izjavo ter utemeljiti razloge za prehajanje meje kot »tedenski delovni migrant« ter pogojev za prehajanje meje za osebe, ki izvajajo prevoz blaga v ali iz Republike Slovenije in tovorni promet v tranzitu.

Drugi petek v juliju je bila gostja Helena Petrnel Pečauer, direktorica, Impress komuniciranje in odnosi z javnostmi d.o.o. na temo Odnosi z javnostmi so nujna nadgradnja oglaševanja. V svoji predstavitvi je odgovorila na vprašanja kot so: kaj so odnosi z javnostmi, kako pomembno je utrjevanja dobrega imena podjetja v javnosti, kako vam komuniciranje z javnostmi lahko pomaga do uspeha na trgu, kako izbiramo kanale komuniciranja, kdaj se odločimo za organizacijo dogodka, kako ravnamo v primeru potrebe po kriznem komuniciranju in še več.

Tretji petek v juliju je bila gostja podjetniškega zajtrka mag. Marjetka Strle Vidali, direktorica iz Slovenskega inštitutaza standardizacijo na temo Uporaba standardov v modernidružbi pri racionaliziranju proizvodnje in storitev. Gostja je udeležencem podala informacije kako lahko informacije ostandardih v predpisih pomagajo pri dajanju proizvoda na trg in kje lahko poiščejo najnovejše podatke o vsebini standardov.

Četrti petek v juliju je bil gost podjetniškega zajtrka Tadej Štular, pravnik na temo Predstavitev zakonodaje in potekajavnega naročanja. Njegova predstavitev je obsegala pregled pravil javnega naročanja in novosti na področju pravnega varstva ponudnikov. Predstavil je primere iz prakse in aktualna vprašanja s katerimi se srečujejo udeleženci v postopkih javnega naročanja.

Peti petek v juliju je bil gost podjetniškega zajtrka Milan Simčič, Foto učilnica - Pot do boljših fotografi j na temo Nasvetiza izdelavo dobre fotografije. Gost je udeležencem predstavil svojo bogato fotografsko pot in izkušnje. Udeleženci so spoznali tudi, kako je potrebno predstaviti svoje izdelke ali storitve na spletu. S fotografijo in domislenim oblikovanjem namreč pokažemo tudi odnos do obiskovalcev spletne strani.

mag. Peter Grabner, sekretar

Podjetniški zajtrki v februarju

Podjetniški zajtrki v februarju

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v februarju je bil gost podjetniškega zajtrka mag. Peter Černe, General manager, Center Revitalizacije d.o.o. na temo Preobremenjenost, stres in izgorelost lahko obvladujemo!?. Gost je predstavil izhodišča, zaradi katerih ljudje nismo več v stanju obvladovanja stresa, ki dolgoročno vodi v bolezni in izgorelost, tako posameznikov, kot podjetij in družbe ter podal napotke za premagovanje stresnih situacij.

Drugi petek v februarju pa je bil gost podjetniškega zajtrka Martin Roblek, 3SIGMA svetovalna družba d.o.o. na temo Kako vam SimpOffice poenostavi komunikacijo v podjetju in zagotovi CRM?. Udeleženci so spoznali aplikacijo SimpOffice, ki prvenstveno omogoča hitrejšo komunikacijo znotraj podjetja, vse aktivnosti, naloge ter pregled nad njimi. Vgrajen ima tudi poseben dokumentni sistem za shranjevanje dokumentov ter elektronsko beleženje prisotnosti, kar je potrebno urediti v vseh podjetjih.

Tretji petek v februarju je bil gost podjetniškega zajtrka Žiga Novak, prokurist 3D DESIGN MEDIA, Grafično oblikovanje na temo Predstavitev obogatene resničnosti in kako vam lahko koristi pri predstavitvah, podajanju informacij, oglaševanju, poglabljanju uporabniške izkušnje in digitalnem razvoju podjetja, OR je korak v prihodnost. Udeleženci so spoznali obogateno resničnost, ki je koristna pri predstavitvah, marketingu, podajanju informacij, oglaševanju, poglabljanju uporabniške izkušnje in digitalnemu razvoju podjetja.

mag. Peter Grabner, sekretar

Razpis NLB, d. d. za podelitev kreditov s subvencijo dela obrestne mere za kratkoročne kredite

Razpis NLB, d. d. za podelitev kreditov s subvencijo delaobrestne mere za kratkoročne kredite za člane Območneobrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, ki plačujejododatno članarino OOZ Ljubljana Vič

1. Vsebina in pogoji razpisa:

 • Znesek sredstev razpisanih kreditov je 150.000 evrov.
 • Višina posameznega odobrenega kredita ne sme presegati 10.000,00 evrov.

2. Namen in pogoji kreditiranja:

 • financiranje gibljivih sredstev.

Za kredit s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo obrtniki, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ne glede na to, pri kateri poslovni banki imajo odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: TRR), bonitetnih ocen A, B in C:

so na dan razpisa člani in so se pred tem pisno zavezali, da bodo še vsaj dve leti ostali člani Območne obrtno - podjetniške zbornice Ljubljana Vič,

 • so na dan razpisa člani in so se pred tem pisno zavezali, da bodo še vsaj dve leti ostali člani Območne obrtno- podjetniške zbornice Ljubljana Vič,
 • imajo poravnane članske obveznosti Območne obrtnopodjetniške zbornice Ljubljana Vič iz osnovne članarine in iz dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič,
 • so pred tem poravnali vse obveznosti po kreditih v preteklem povezanem poslu, razpisanem v reviji Naša pot marca 2019 (glavnica, obresti in drugi stroški) ali kateregakoli drugega povezanega posla, ki je bil razpisan v reviji Naša pot. Upravičenci lahko v okviru enega razpisa oz. na podlagi več sočasnih razpisov pri različnih bankah po kreditih iz povezanega posla praviloma zaprosijo za kredit enkrat, izjema je mogoča samo, če z naslednjim zaprosilom skupna vsota kredita kreditojemalcu ne presega 10.000,00 evrov.

3. Prijava na razpis mora vsebovati:

 • vlogo za pridobitev kredita (višina kredita, namen porabe kredita, ponujena zavarovanja);
 • izpolnjen “NLB obrazec predstavitev komitenta” oziroma naslednje vsebinske sklope: statusni podatki, lastninska struktura, izjava o povezanih osebah, opis dejavnosti, opis proizvodov in storitev, reference podjetja, podatki o zaposlenih, podatki o kupcih in dobaviteljih, podatki o konkurenci, preostalo pomembno za dejavnost, tekoči finančni podatki ter razkritja bilančnih postavk;
 • dokazilo o odprtju TRR in kopijo podpisnega kartona (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
 • potrdilo o solventnosti, izdano pri matični poslovni banki (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
 • druge podatke, ki jih po potrebi dodatno zahteva banka (pogodbe, računi).

4. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo krediti:

 • Ročnost kredita 12 mesecev.
 • Način in rok odplačila: obročni, do največ 12 obrokov, možnost 2-mesečnega moratorija.
 • Kreditojemalci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe, člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, komitenti in nekomitenti NLB d.d., bonitetnih ocen A, B in C.
 • Obrestna mera za kredite iz povezanega posla je izhodiščna obrestna mera po Sklepu NLB o obrestnih merah za kratkoročne kredite za pravne osebe in zasebnike z ročnostjo od 6 do 12 mesecev po nespremenljivi obrestni meri za ustrezen bonitetni razred komitenta. Obrestna mera je nominalna in fiksna od podpisa kreditne pogodbe za celotno dobo vračila kredita.
 • Vsakokrat veljavna izhodiščna obrestna mera se kreditojemalcem zmanjša za subvencioniran del, tj. 1,00 odstotne točke – subvencija OOZ Ljubljana Vič in eno odstotno točko – subvencija NLB, d. d.
 • Obrestna mera za kreditojemalca tako ob razpisu (marec 2020) znaša za komitente razreda A 0,85 odstotka, za komitente razreda B 1,85 odstotka, za komitente razreda C 3,35 odstotka. (odvisno od bonitetne razvrstitve stranke).
 • Stroški nadomestila za obdelavo kreditnega zahtevka in spremljavo kredita ter ostali stroški so v višini kot to določa vsakokrat veljavna tarifa banke.
 • Rok, v katerem bo banka odobravala kredite uporabnikom kredita: od 1. marca 2020 do porabe kreditnega potenciala oz. najpozneje do 31. decembra 2020.

5. Prošnjo za kredit s subvencionirano obrestno mero s strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič s potrebnimi prilogami vložijo prosilci osebno ali s priporočeno pošiljko v NLB, d. d., Ljubljana, Podjetniški center Osrednja Slovenija, Tržaška cesta 132, 1520 Ljubljana oz. pri vašem poslovnem skrbniku v NLB.

Aktualna obvestila Zavoda RS za zaposlovanje

Aktualna obvestila Zavoda RS za zaposlovanje, OE Ljubljana

Novo javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih iz vzhodne Slovenije - 14. februarja smo objavili javno povabilo, ki je delodajalcem znova omogočilo, da za nedoločen čas s pomočjo subvencije zaposlijo brezposelne mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so prijavljeni v evidenci Zavoda. Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo namreč pridobili dodatna sredstva v višini 3 milijone EUR za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne kohezijske regije. Sredstva so bila v celoti zagotovljena iz slovenskega proračuna. Na javnem povabilu so izbrani delodajalci lahko pridobili subvencijo v višini 5.000 EVR za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas. V obdobju med letoma 2017 in 2019 je bilo v programe trajnega zaposlovanja vključenih skoraj 5.200 mladih iz vzhodne in zahodne Slovenije.

Učne delavnice 2020 - 20. februarja smo objavili že tretje javno povabilo delodajalcem, na katerem socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri spet lahko kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu. Ciljna skupina je ostala enaka, kot je bila v preteklih letih: program je namreč namenjen dolgotrajno brezposelnim, invalidom, starejšim od 55 let, osebam brez izobrazbe itd. To pomeni, da bo v šestmesečno praktično usposabljanje pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva v letih 2020 in 2021 vključenih več kot 500 brezposelnih. Takšno delovno okolje prispeva k zagotovitvi njihove socialne vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti ter pomaga ublažiti posledice dolgotrajnejše neaktivnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir. Na voljo je okvirno 3,54 milijona EVR, ki jih financirata Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobra polovica vseh sredstev (55%) je namenjenih vzhodni kohezijski regiji, 45% pa zahodni kohezijski regiji. Udeleženci se bodo vključili v delovni proces delodajalca (socialnega ali invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra), kjer se bodo praktično usposabljali za pridobitev konkretnih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj. Cilj je, da so ob koncu učne delavnice pripravljeni na samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu, na katerem so se usposabljali.

27. marca začne veljati drugi sklop sprememb Novele zakona o urejanju trga dela - Kdor izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne ali poklicne pokojnine, ne more uveljavljati pravice do nadomestila. Konec minulega leta je začela veljati Novela Zakona o urejanju trga dela, ki je prinesla kar nekaj novosti. Vse spremembe zakona se niso začele uporabljati takoj, nekatere začnejo veljati tri oziroma šest mesecev po uveljavitvi zakona, druge v začetku leta 2021. Tri mesece po uveljavitvi novele zakona, torej s 27. marcem 2020, začne veljati sprememba, ki se nanaša na potrebno starost in zavarovalno dobo pri določitvi
trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe. Ti pridobijo pravico do 19 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost pri starosti 53 let in z zavarovalno dobo več kot 25 let, oziroma do 25 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost pri starosti 58 let in več kot 28 let zavarovalne dobe. Nova določba ZUTD-E tudi določa, da zavarovancu preneha pravica do denarnega nadomestila z dnem, ko dopolni 65 let starosti ali ko izpolni pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s 65. členom ZUTD (moški ali ženska, ki je dopolnil/a 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa). Tem osebam svetujemo, da čim prej vložijo vlogo pri ZPIZ za uveljavitev pravice do starostne pokojnine. Poleg tega se začne uporabljati tudi določba (63. člen ZUTD-E), da pravice do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s 27. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ). Ta določa, da pravico do starostne pokojnine pridobi tudi zavarovanec (moški in ženska), ki je dopolnil 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa dobe. Pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti tudi zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine po predpisih, ki urejajo poklicno zavarovanje.

Izobraževanje in usposabljanje v času brezposelnosti - Na intranetu smo v marcu objavili informacijo o možnostih različnih usposabljanj in izobraževanj, ki osebi omogočajo in izboljšajo zaposlitvene možnosti, saj
lahko pridobi poklicna znanja, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih. Programi, ki prinašajo najboljše zaposlitvene možnosti? Največji delež zaposlitev je iz programov za pridobitev poklicnih znanj, po katerih najbolj povprašujejo delodajalci. Kar 7 od 10 brezposelnih, ki so se udeležili takšnih izobraževanj in usposabljanj, se je zaposlilo v enem letu po zaključku programa. To pomeni, da se je zaposlilo dobrih 72% udeležencev. Ali drugače: skoraj 2.700 zaposlitev od nekaj več kot 3.700 vključitev iz obdobja med letoma 2016 in 2018. Najspodbudnejše možnosti za zaposlitev dajejo programi s področja:

 • varovanja oseb in premoženja (varnostniki, reševalci iz vode) – zaposli se 8 od 10 udeležencev (83%), Aktualna obvestila Zavoda RS za zaposlovanje, OE Ljubljana Naša pot - marec 2020 11 AKTUALNO
 • socialnega dela (socialni oskrbovalec na domu) – zaposli se 7 od 10 udeležencev (73%),
 • strojništva, metalurgije in obdelave kovin (varilci, ključavničarji, oblikovalci kovin, CNC-operaterji) – zaposli se 7 od 10 udeležencev (70%),
 • prometa in prevozništva (vozniki v cestnem prometu, viličarji, vozniki tovornih vozil) – zaposli se skoraj 7 od 10 udeležencev (68%),
 • hotelirstva, gostinstva in turizma (pomočnik kuharja, pomočnik natakarja) – zaposli se skoraj 6 od 10 udeležencev (55%).

Na Zavodu sproti in z veliko odgovornostjo do zaposlenih in uporabnikov naših storitev spremljamo trenutne razmere, povezane z morebitnim širjenjem korona virusa. Na podlagi tega bodo, če bo to potrebno, sprejeti tudi dodatni ustrezni ukrepi, trenutno pa vse naprošamo, da vsakdo sam v čim večji možni meri poskrbi za svoje zdravje. Dnevno imamo informacije s strani NIJZ-ja in delavne skupine, ki za Zavod opredeljuje tveganja in sprejema ukrepe.

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli aktualno informacijo kje najlažje do potrdil iz kazenskih evidenc (»potrdila o nekaznovanosti«). Gre za razmeroma novo storitev neposrednega elektronskega vročanja negativnih potrdil preko portala eUprava. Gre za možnost enostavnejšega in predvsem hitrejšega načina pridobitve potrdila preko portala eUprave (za registrirane uporabnike).

 • Novica, ki je bila objavljena na GOV.SI: https://bit.ly/3cDsOZR
 • Povezava do informacije se nahaja tudi na spletni strani ZRSZ: https://bit.ly/2wwyGU2

 

Barbara Vrtačnik, vodja – direktorica Območne
službe Ljubljana, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje

Poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS

Od zdaj poenostavljeno plačilo obveznosti do FURSa tudi zapodjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene

Finančna uprava RS je v letu 2019 omogočila poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in »popoldancem«. Za ta namen so bili izdani in poslani v spletne banke zavezancev e-računi v višini 3.029.739 evrov. Zaradi prijave na poenostavljen način plačevanja obveznih dajatev so ti zavezanci svoje obveznosti poravnali s kar 24.788 manj plačilnimi nalogi. Od sedaj
pa je ta poenostavitev plačevanja na voljo tudi zavezancem, ki plačujejo obvezne dajatve, obračunane v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazec).

Namesto s petimi položnicami za pet različnih dajatev, obračunanih z REK obrazcem, lahko tako zavezanec mesečne obveznosti plača le z enim e-računom.

Plačilo vseh dajatev, obračunanih na REK-u, z enim plačilnim nalogom.

Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve, obračunane z REK obrazcem, plačeval z e-računom?

Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom. To zavezanec stori le enkrat, saj prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. Če zavezanec že prejema e-račun za plačilo obveznih dajatev, nova prijava ni potrebna.

FURS bo zavezancu, za katerega je prejel prijavo na prejem e-račun, na podlagi oddanega obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofi nančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo naslednji dan po oddaji REK obrazca poslan zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. Za izvršitev plačila mora zavezanec še potrditi plačilni nalog v spletni banki, ki je pripravljen v skladu s poslanim e-računom. Rok za plačilo obveznosti do FURS je pet dni od dneva izplačila dohodka.

 

VIR: Spletne strani FURS

Scroll to top