Podjetniški zajtrki v februarju

Podjetniški zajtrki v februarju

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v februarju je bil gost podjetniškega zajtrka mag. Peter Černe, General manager, Center Revitalizacije d.o.o. na temo Preobremenjenost, stres in izgorelost lahko obvladujemo!?. Gost je predstavil izhodišča, zaradi katerih ljudje nismo več v stanju obvladovanja stresa, ki dolgoročno vodi v bolezni in izgorelost, tako posameznikov, kot podjetij in družbe ter podal napotke za premagovanje stresnih situacij.

Drugi petek v februarju pa je bil gost podjetniškega zajtrka Martin Roblek, 3SIGMA svetovalna družba d.o.o. na temo Kako vam SimpOffice poenostavi komunikacijo v podjetju in zagotovi CRM?. Udeleženci so spoznali aplikacijo SimpOffice, ki prvenstveno omogoča hitrejšo komunikacijo znotraj podjetja, vse aktivnosti, naloge ter pregled nad njimi. Vgrajen ima tudi poseben dokumentni sistem za shranjevanje dokumentov ter elektronsko beleženje prisotnosti, kar je potrebno urediti v vseh podjetjih.

Tretji petek v februarju je bil gost podjetniškega zajtrka Žiga Novak, prokurist 3D DESIGN MEDIA, Grafično oblikovanje na temo Predstavitev obogatene resničnosti in kako vam lahko koristi pri predstavitvah, podajanju informacij, oglaševanju, poglabljanju uporabniške izkušnje in digitalnem razvoju podjetja, OR je korak v prihodnost. Udeleženci so spoznali obogateno resničnost, ki je koristna pri predstavitvah, marketingu, podajanju informacij, oglaševanju, poglabljanju uporabniške izkušnje in digitalnemu razvoju podjetja.

mag. Peter Grabner, sekretar

Razpis NLB, d. d. za podelitev kreditov s subvencijo dela obrestne mere za kratkoročne kredite

Razpis NLB, d. d. za podelitev kreditov s subvencijo delaobrestne mere za kratkoročne kredite za člane Območneobrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, ki plačujejododatno članarino OOZ Ljubljana Vič

1. Vsebina in pogoji razpisa:

 • Znesek sredstev razpisanih kreditov je 150.000 evrov.
 • Višina posameznega odobrenega kredita ne sme presegati 10.000,00 evrov.

2. Namen in pogoji kreditiranja:

 • financiranje gibljivih sredstev.

Za kredit s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo obrtniki, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ne glede na to, pri kateri poslovni banki imajo odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: TRR), bonitetnih ocen A, B in C:

so na dan razpisa člani in so se pred tem pisno zavezali, da bodo še vsaj dve leti ostali člani Območne obrtno - podjetniške zbornice Ljubljana Vič,

 • so na dan razpisa člani in so se pred tem pisno zavezali, da bodo še vsaj dve leti ostali člani Območne obrtno- podjetniške zbornice Ljubljana Vič,
 • imajo poravnane članske obveznosti Območne obrtnopodjetniške zbornice Ljubljana Vič iz osnovne članarine in iz dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič,
 • so pred tem poravnali vse obveznosti po kreditih v preteklem povezanem poslu, razpisanem v reviji Naša pot marca 2019 (glavnica, obresti in drugi stroški) ali kateregakoli drugega povezanega posla, ki je bil razpisan v reviji Naša pot. Upravičenci lahko v okviru enega razpisa oz. na podlagi več sočasnih razpisov pri različnih bankah po kreditih iz povezanega posla praviloma zaprosijo za kredit enkrat, izjema je mogoča samo, če z naslednjim zaprosilom skupna vsota kredita kreditojemalcu ne presega 10.000,00 evrov.

3. Prijava na razpis mora vsebovati:

 • vlogo za pridobitev kredita (višina kredita, namen porabe kredita, ponujena zavarovanja);
 • izpolnjen “NLB obrazec predstavitev komitenta” oziroma naslednje vsebinske sklope: statusni podatki, lastninska struktura, izjava o povezanih osebah, opis dejavnosti, opis proizvodov in storitev, reference podjetja, podatki o zaposlenih, podatki o kupcih in dobaviteljih, podatki o konkurenci, preostalo pomembno za dejavnost, tekoči finančni podatki ter razkritja bilančnih postavk;
 • dokazilo o odprtju TRR in kopijo podpisnega kartona (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
 • potrdilo o solventnosti, izdano pri matični poslovni banki (samo tedaj, ko prosilec nima računa odprtega pri pooblaščeni banki);
 • druge podatke, ki jih po potrebi dodatno zahteva banka (pogodbe, računi).

4. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo krediti:

 • Ročnost kredita 12 mesecev.
 • Način in rok odplačila: obročni, do največ 12 obrokov, možnost 2-mesečnega moratorija.
 • Kreditojemalci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe, člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, komitenti in nekomitenti NLB d.d., bonitetnih ocen A, B in C.
 • Obrestna mera za kredite iz povezanega posla je izhodiščna obrestna mera po Sklepu NLB o obrestnih merah za kratkoročne kredite za pravne osebe in zasebnike z ročnostjo od 6 do 12 mesecev po nespremenljivi obrestni meri za ustrezen bonitetni razred komitenta. Obrestna mera je nominalna in fiksna od podpisa kreditne pogodbe za celotno dobo vračila kredita.
 • Vsakokrat veljavna izhodiščna obrestna mera se kreditojemalcem zmanjša za subvencioniran del, tj. 1,00 odstotne točke – subvencija OOZ Ljubljana Vič in eno odstotno točko – subvencija NLB, d. d.
 • Obrestna mera za kreditojemalca tako ob razpisu (marec 2020) znaša za komitente razreda A 0,85 odstotka, za komitente razreda B 1,85 odstotka, za komitente razreda C 3,35 odstotka. (odvisno od bonitetne razvrstitve stranke).
 • Stroški nadomestila za obdelavo kreditnega zahtevka in spremljavo kredita ter ostali stroški so v višini kot to določa vsakokrat veljavna tarifa banke.
 • Rok, v katerem bo banka odobravala kredite uporabnikom kredita: od 1. marca 2020 do porabe kreditnega potenciala oz. najpozneje do 31. decembra 2020.

5. Prošnjo za kredit s subvencionirano obrestno mero s strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič s potrebnimi prilogami vložijo prosilci osebno ali s priporočeno pošiljko v NLB, d. d., Ljubljana, Podjetniški center Osrednja Slovenija, Tržaška cesta 132, 1520 Ljubljana oz. pri vašem poslovnem skrbniku v NLB.

Aktualna obvestila Zavoda RS za zaposlovanje

Aktualna obvestila Zavoda RS za zaposlovanje, OE Ljubljana

Novo javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih iz vzhodne Slovenije - 14. februarja smo objavili javno povabilo, ki je delodajalcem znova omogočilo, da za nedoločen čas s pomočjo subvencije zaposlijo brezposelne mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so prijavljeni v evidenci Zavoda. Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo namreč pridobili dodatna sredstva v višini 3 milijone EUR za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne kohezijske regije. Sredstva so bila v celoti zagotovljena iz slovenskega proračuna. Na javnem povabilu so izbrani delodajalci lahko pridobili subvencijo v višini 5.000 EVR za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas. V obdobju med letoma 2017 in 2019 je bilo v programe trajnega zaposlovanja vključenih skoraj 5.200 mladih iz vzhodne in zahodne Slovenije.

Učne delavnice 2020 - 20. februarja smo objavili že tretje javno povabilo delodajalcem, na katerem socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri spet lahko kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu. Ciljna skupina je ostala enaka, kot je bila v preteklih letih: program je namreč namenjen dolgotrajno brezposelnim, invalidom, starejšim od 55 let, osebam brez izobrazbe itd. To pomeni, da bo v šestmesečno praktično usposabljanje pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva v letih 2020 in 2021 vključenih več kot 500 brezposelnih. Takšno delovno okolje prispeva k zagotovitvi njihove socialne vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti ter pomaga ublažiti posledice dolgotrajnejše neaktivnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir. Na voljo je okvirno 3,54 milijona EVR, ki jih financirata Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobra polovica vseh sredstev (55%) je namenjenih vzhodni kohezijski regiji, 45% pa zahodni kohezijski regiji. Udeleženci se bodo vključili v delovni proces delodajalca (socialnega ali invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra), kjer se bodo praktično usposabljali za pridobitev konkretnih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj. Cilj je, da so ob koncu učne delavnice pripravljeni na samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu, na katerem so se usposabljali.

27. marca začne veljati drugi sklop sprememb Novele zakona o urejanju trga dela - Kdor izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne ali poklicne pokojnine, ne more uveljavljati pravice do nadomestila. Konec minulega leta je začela veljati Novela Zakona o urejanju trga dela, ki je prinesla kar nekaj novosti. Vse spremembe zakona se niso začele uporabljati takoj, nekatere začnejo veljati tri oziroma šest mesecev po uveljavitvi zakona, druge v začetku leta 2021. Tri mesece po uveljavitvi novele zakona, torej s 27. marcem 2020, začne veljati sprememba, ki se nanaša na potrebno starost in zavarovalno dobo pri določitvi
trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe. Ti pridobijo pravico do 19 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost pri starosti 53 let in z zavarovalno dobo več kot 25 let, oziroma do 25 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost pri starosti 58 let in več kot 28 let zavarovalne dobe. Nova določba ZUTD-E tudi določa, da zavarovancu preneha pravica do denarnega nadomestila z dnem, ko dopolni 65 let starosti ali ko izpolni pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s 65. členom ZUTD (moški ali ženska, ki je dopolnil/a 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa). Tem osebam svetujemo, da čim prej vložijo vlogo pri ZPIZ za uveljavitev pravice do starostne pokojnine. Poleg tega se začne uporabljati tudi določba (63. člen ZUTD-E), da pravice do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s 27. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ). Ta določa, da pravico do starostne pokojnine pridobi tudi zavarovanec (moški in ženska), ki je dopolnil 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa dobe. Pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti tudi zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine po predpisih, ki urejajo poklicno zavarovanje.

Izobraževanje in usposabljanje v času brezposelnosti - Na intranetu smo v marcu objavili informacijo o možnostih različnih usposabljanj in izobraževanj, ki osebi omogočajo in izboljšajo zaposlitvene možnosti, saj
lahko pridobi poklicna znanja, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih. Programi, ki prinašajo najboljše zaposlitvene možnosti? Največji delež zaposlitev je iz programov za pridobitev poklicnih znanj, po katerih najbolj povprašujejo delodajalci. Kar 7 od 10 brezposelnih, ki so se udeležili takšnih izobraževanj in usposabljanj, se je zaposlilo v enem letu po zaključku programa. To pomeni, da se je zaposlilo dobrih 72% udeležencev. Ali drugače: skoraj 2.700 zaposlitev od nekaj več kot 3.700 vključitev iz obdobja med letoma 2016 in 2018. Najspodbudnejše možnosti za zaposlitev dajejo programi s področja:

 • varovanja oseb in premoženja (varnostniki, reševalci iz vode) – zaposli se 8 od 10 udeležencev (83%), Aktualna obvestila Zavoda RS za zaposlovanje, OE Ljubljana Naša pot - marec 2020 11 AKTUALNO
 • socialnega dela (socialni oskrbovalec na domu) – zaposli se 7 od 10 udeležencev (73%),
 • strojništva, metalurgije in obdelave kovin (varilci, ključavničarji, oblikovalci kovin, CNC-operaterji) – zaposli se 7 od 10 udeležencev (70%),
 • prometa in prevozništva (vozniki v cestnem prometu, viličarji, vozniki tovornih vozil) – zaposli se skoraj 7 od 10 udeležencev (68%),
 • hotelirstva, gostinstva in turizma (pomočnik kuharja, pomočnik natakarja) – zaposli se skoraj 6 od 10 udeležencev (55%).

Na Zavodu sproti in z veliko odgovornostjo do zaposlenih in uporabnikov naših storitev spremljamo trenutne razmere, povezane z morebitnim širjenjem korona virusa. Na podlagi tega bodo, če bo to potrebno, sprejeti tudi dodatni ustrezni ukrepi, trenutno pa vse naprošamo, da vsakdo sam v čim večji možni meri poskrbi za svoje zdravje. Dnevno imamo informacije s strani NIJZ-ja in delavne skupine, ki za Zavod opredeljuje tveganja in sprejema ukrepe.

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli aktualno informacijo kje najlažje do potrdil iz kazenskih evidenc (»potrdila o nekaznovanosti«). Gre za razmeroma novo storitev neposrednega elektronskega vročanja negativnih potrdil preko portala eUprava. Gre za možnost enostavnejšega in predvsem hitrejšega načina pridobitve potrdila preko portala eUprave (za registrirane uporabnike).

 • Novica, ki je bila objavljena na GOV.SI: https://bit.ly/3cDsOZR
 • Povezava do informacije se nahaja tudi na spletni strani ZRSZ: https://bit.ly/2wwyGU2

 

Barbara Vrtačnik, vodja – direktorica Območne
službe Ljubljana, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje

Poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS

Od zdaj poenostavljeno plačilo obveznosti do FURSa tudi zapodjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene

Finančna uprava RS je v letu 2019 omogočila poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in »popoldancem«. Za ta namen so bili izdani in poslani v spletne banke zavezancev e-računi v višini 3.029.739 evrov. Zaradi prijave na poenostavljen način plačevanja obveznih dajatev so ti zavezanci svoje obveznosti poravnali s kar 24.788 manj plačilnimi nalogi. Od sedaj
pa je ta poenostavitev plačevanja na voljo tudi zavezancem, ki plačujejo obvezne dajatve, obračunane v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazec).

Namesto s petimi položnicami za pet različnih dajatev, obračunanih z REK obrazcem, lahko tako zavezanec mesečne obveznosti plača le z enim e-računom.

Plačilo vseh dajatev, obračunanih na REK-u, z enim plačilnim nalogom.

Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve, obračunane z REK obrazcem, plačeval z e-računom?

Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom. To zavezanec stori le enkrat, saj prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. Če zavezanec že prejema e-račun za plačilo obveznih dajatev, nova prijava ni potrebna.

FURS bo zavezancu, za katerega je prejel prijavo na prejem e-račun, na podlagi oddanega obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofi nančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo naslednji dan po oddaji REK obrazca poslan zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. Za izvršitev plačila mora zavezanec še potrditi plačilni nalog v spletni banki, ki je pripravljen v skladu s poslanim e-računom. Rok za plačilo obveznosti do FURS je pet dni od dneva izplačila dohodka.

 

VIR: Spletne strani FURS

Virus škodi tudi gospodarstvu

Virus škodi tudi gospodarstvu

V obrtno-zborničnem sistemu z veliko zaskrbljenostjo spremljamo razvoj dogodkov v zvezi z širjenjem koronavirusa. Posledice že občutijo slovenski obrtniki in podjetniki, ki posredno ali neposredno poslovno sodelujejo s Kitajsko, določene težave pa občutijo tudi drugod. Mnoge slovenske obrtnike in podjetnike močno skrbi tudi dobava blaga s Kitajske v prihodnje, saj so številne tovarne na Kitajskem že zaprte. Italija je zaradi razširjenosti koronavirusa že sprejela nekatere ukrepe, da bi pomagala prizadetim obrtnikom in podjetnikom. Tudi pri nas predlagamo, da Vlada RS razmisli o uvedbi podobnih ukrepov kot v Italiji ali pa naj skuša podjetjem z ustreznimi ukrepi nadomestiti izpad dohodka v tem kriznem času.

Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je pred kratkim poudaril, da v gospodarstvu ni vse odvisno od obrtnikov in podjetnikov, ampak tudi od politike. »Želimo, da nam politiki priskočijo na pomoč, tudi pri prizadevanjih za znižanje prispevkov na plače. Želimo si namreč, da bi bili prispevki nižji, razlika pa bi ostala delavcem. Nismo proti temu, da bi polnili državno blagajno. Seveda bomo plačevali vanjo, a sorazmerni del. Država se mora zavedati, da nam mora pustiti dihati, da ustvari pogoje, da bomo lahko delali in dajali dostojne plače.« Branko Meh je pripomnil, da so mnogi, ki se jim je dvignila minimalna plača, zdaj celo na slabšem. »Na drugi strani so se namreč povišale cene komunalnih storitev, vrtcev in javnega prevoza.«

Sekcija živilcev, sekcija za gostinstvo in turizem ter odbor mesarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ostro nasprotujejo medijskemu linču živilskih in gostinskih obratov, kjer so inšpektorji zaznali zgolj manjše napake ali kršitev sploh ni bilo. Metanje vseh obratov v isti koš povzroča preplah med potrošniki in povzroča nepopravljivo gospodarsko škodo, predvsem tistim, ki svoje delo opravljajo strokovno in skladno
s predpisi. Da gre za sporno prakso Uprave za varno hrano, pa menijo celo inšpektorji, ki so vodstvu uprave poslali tudi protestno pismo.

Člani Upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič so se v februarju sestali na svoji redni seji in obravnavali aktualne informacije o delu na zbornici ter obravnavali poslovna poročila zbornice za preteklo leto. Sprejeli so sklep, da se sklene pogodbo za kredite iz povezanega posla za člane zbornice pri NLB d.d. ter predlagali štiri nove predloge k Zahtevam obrti in podjetništva 2020.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Na zbornici smo pričeli s pomladanskim sklopom jezikovnih tečajev, kjer udeleženci pridobivajo nove spretnosti pri uporabi tujega jezika. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Ne pozabite, da ima direktor ali podjetnik kar 50% članskega popusta pri izobraževanju na OOZ Ljubljana Vič.

Člani ste deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na banki in pripravite vse potrebno za čimprejšnjo pridobitev kratkoročnega posojila po zelo ugodni in s strani naše zbornice subvencionirani obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice,
ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Na zbornici nudimo tudi celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ
Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih
in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Ne pozabite tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www. mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno
prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

mag. Peter Grabner, sekretar

Ustavno sodišče presodilo NE dvojnemu statusu upokojenih obrtnikov

Ustavno sodišče presodilo NE dvojnemu statusu upokojenih obrtnikov

Ustavno sodišče je presojalo ureditev t.i. dvojnega statusa, ki samostojnim podjetnikom ne omogoča uživanja polne pokojnine ob sočasnem opravljanju dejavnosti. Zgolj en glas (5:4) je odločil, da trenutna ureditev ni v neskladju z Ustavo, iz odklonilnih ločenih mnenj ustavnih sodnikov pa je razvidno, da trenutna ureditev ni niti ustrezna niti pravična. »Mnenje ustavnega sodišča glede dvojnega statusa dokazuje, da celo ustavni sodniki niso enotni glede tega vprašanja. Pretehtal je zgolj en sam glas ustavnega sodnika oziroma sodnice. Ob tem pa se moramo vprašati, ali naša država in tudi ustavno sodišče zagovarjata delo ali nedelo v naši državi,« je odločitev Ustavnega sodišča komentiral predsednik OZS Branko Meh in dejal, da bo država s takšno ureditvijo še naprej spodbujala delo na črno.

Na tradicionalnem, že tretjem srečanju prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije 2019 v Slovenski Bistrici se je zbralo več kot dva tisoč slovenskih prevoznikov ter njihovih družinskih članov. Prevozniki so opozorili na najbolj pereče probleme in opozorili na davek, ki ga mora plačati cela družina.

Na seji Ekonomsko-socialnega sveta socialni partnerji niso dosegli soglasja glede načrtovanih davčnih sprememb. Obrtno-podjetniški zbornični sistem je na seji nasprotoval obremenitvi gospodarstva in izrazil svoje nestrinjanje glede nadaljnjih pogajanj, saj je že obstoječi predlog kompromis za delodajalce. Ministrstvo za fi nance je po preučitvi predlogov in pripomb v okviru javne razprave in po sestanku pogajalske skupine predlog davčnih sprememb nekoliko spremenilo: razbremenitev pri dohodnini bo nekoliko manjša od sprva predvidene, stopnja davka od dohodkov pravnih oseb pa se ne bo zvišala (predlog je bil iz 19% na 20%), medtem ko zvišanje stopnje obdavčitve kapitalskih dobičkov ostaja.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Na zbornici se v teh dneh začenja jesenski sklop jezikovnih tečajev, kjer udeleženci pridobivajo nove spretnosti pri uporabi tujega jezika. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Ne pozabite, da ima direktor ali podjetnik kar 50% članskega popusta pri izobraževanju na OOZ Ljubljana Vič.

Člani ste deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na banki in pridobite kratkoročno posojilo po zelo ugodni in s strani naše zbornice subvencionirani obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice, ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Na zbornici nudimo tudi celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

 

mag. Peter Grabner, sekretar

Vpis v imenik vodij del

Vpis v imenik vodij del

V zadnjem obdobju se ponovno pojavlja večje število vprašanj glede vodij del in obveznega vpisa v imenik vodij del (Gradbeni zakon). Torej, v imenik vpisanega vodjo del potrebujejo vsa podjetja, ki izvajajo dejavnost v gradbeništvu, razen izvajalci enostavnejših zaključnih gradbenih del (slikopleskarstvo, talne in stenske obloge, štukature, podi, …). Torej vpišejo se skorajda vsi, tudi fasaderji, krovci, tesarji, železokrivci, inštalaterji, … skratka vsi, ki imajo pridobljeno obrtno dovoljenje za gradbeno področje.

Skrajni rok za vpis je 31.5.2020 (takrat poteče prehodno obdobje, ki pa velja samo za podjetja, ki so poslovala že pred 1.6.2018), vendar večina investitorjev pričakuje, da je vodja del vpisan v imenik že sedaj, saj zakon velja že od 1.6.2018. Do 31.5.2020 si izvajalec, ki je posloval že pred 1.6.2018, lahko za vodjo del še najame nekoga zunanjega po (podjemni) pogodbi, po tem datumu pa bo moral biti vodja del redno in polno zaposlen v samem podjetju. Podjetja ustanovljena po 1.6.2018 morajo izpolnjevati te zahteve v celoti takoj ob pričetku poslovanja.

Pomembno: v imenik vodij del pri OZS, se poleg mojstrov s področja gradenj, lahko vpišejo tudi nosilci obrtnih dejavnosti z gradbenega področja (torej vpis nosilec dejavnosti je brez preverjanja izobrazbenih pogojev, samo kot nosilec na OD), vendar naj bi takšen vpis veljal samo za izvajanje vzdrževalnih del, ali če so podizvajalci in zanje vodenje del prevzame glavni izvajalec. Za izvajanje novogradenj, tudi če gre samo
za posamezna dela na novogradnjah, pa je potreben vpis na podlagi mojstrskega, delovodskega ali strokovnega izpita.

Za vodenje del na celotnih objektih, pa je, glede na zahtevnost objektov, minimalni pogoj višja oz. visoka izobrazba gradbene smeri (strokovni izpit, vpis v imenik, …). Na podlagi mojstrskega izpita se vpišejo na OZS. Na podlagi delovodskega izpita se vpišejo na GZS. Na podlagi strokovnega izpita pa je vpis na IZS (Inženirska zbornica Slovenije), kjer zainteresirani tudi opravljajo strokovne izpite, če jih še nimajo. Strokovni izpit se lahko opravi na podlagi dokončanega izobraževanja za tehnika ali inženirja in na podlagi vsaj 3 let ustreznih delovnih izkušenj pri vodenju gradenj.

Pripravlja se tudi sprememba Gradbenega zakona, vendar je nemogoče predvideti kaj bo ta sprememba prinesla, lahko bodo tudi delne spremembe glede vpisa v imenike vodij del, zato je priporočljivo, da se zainteresirani vpišejo pred to spremembo, še posebej to velja za tiste, ki se nameravajo vpisati kot nosilci obrtnih dejavnosti. Upamo tudi, da se bo s to spremembo vsaj malo podaljšalo tudi prehodno obdobje glede
vpisa vodij del, pri izvajalcih registriranih pred 1.6.2018. Vsa morebitna predavanja na temo gradbenih predpisov, se bodo izvajala po sprejetju spremembe, v skladu z dogovorom na sekcijah.

Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbincev, Sekcije kleparjev krovcev, Sekcije instalaterjev-energetikov pri OZS

Potrebujemo spodbudnejše poslovno okolje brez birokratskih ovir

Potrebujemo spodbudnejše poslovno okolje brez
birokratskih ovir

52. MOS je bil slavnostno obarvan, saj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot pomembna partnerica sejma letos obeležuje 50-letnico delovanja. Med osrednjimi dogodki je bila okrogla miza o polstoletni zgodovini stanovskega povezovanja, ulica obrti s predstavitvijo 12 obrtnih poklicev ter poslovno srečanje, ki je letos privabilo 200 obrtnikov in podjetnikov iz osmih držav.

Predsednik OZS Branko Meh je na otvoritvi sejma izpostavil 50-letnico zbornice in poudaril pomen malega gospodarstva: »Ne bom pretiraval, če rečem, da je malo gospodarstvo motor naše države. Da pa lahko obrtniki in podjetniki nemoteno delamo, se razvijamo in zaposlujemo, potrebujemo spodbudnejše poslovno okolje s prijaznejšo zakonodajo in brez nepotrebnih birokratskih ovir. In naloga naše vlade je, da nam takšno okolje zagotovi!« Meh je opozoril tudi na pereč problem pomanjkanja kadra v obrti in podjetništvu.

V okviru praznovanja 50-letnice Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na sejmu MOS je potekala okrogla miza, na kateri so vidni člani zbornice izpostavili ključne mejnike v polstoletni zgodovini obrtniškega povezovanja. Strinjali so se, da se obrtniki in podjetniki že od nekdaj borijo proti birokraciji, ki se z leti vse bolj razrašča. ”Pred 50 leti so obrtniki ustanovili našo zbornico s ciljem, da bi obrtnikom pomagali na vse možne načine. In ta cilj uspešno zasledujemo še danes,” je uvodoma poudaril predsednik OZS Branko Meh.

Letošnja predstavitev ulice obrti je bila že šesta po vrsti, na njej pa so na privlačen način predstavili kar dvanajst obrtnih poklicev: klepar – krovec, elektrikar, mizar, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, tesar, zidar, avtoserviser, pek, slaščičar, kuhar in natakar. Osrednja točka ulice obrti je bila ponovno vajeniška pisarna, kjer so obiskovalci prejeli vse informacije o vajeništvu. Ulica obrti je bila organizirana
po načelu »vse na enem mestu«, saj je hkrati potekala predstavitev posameznih poklicev in vključitev dijakov v proces praktičnega usposabljanja z delom, obiskovalci pa so dobili tudi informacije srednjih šol in spoznali strokovno podporo obrtno-zborničnega sistema.

Na tradicionalnem poslovnem srečanju, ki ga je danes na sejmu MOS že 13. leto zapored organizirala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Advantage Austria Ljubljana in mrežo zbornic New Alpe Adria ter Enterprise Europe Network, se je letos zbralo več kot 200 podjetnikov iz devetih držav. Opravili so več kot 300 medsebojnih pogovorov.

Z razstavami in predstavitvijo posameznih rokodelskih dejavnosti je Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri OZS na MOS prisotna že od leta 1987. Na rokodelskih delavnicah mojstri vsako leto v živo prikazujejo proces nastajanja izdelkov iz gline, lesa, stekla, testa, tekstilij, železa in s tem promovirajo poklice, iz katerih izhajajo vse sodobne obrtniške dejavnosti. Na tokratnem sejmu so se v atriju sejmišča predstavile prodajne delavnice lončarstva, steklarstva, lectarstva in svečarstva.

Člani Sekcije kovinarjev in plastičarjev so ponovno razstavljali na skupnem razstavnem prostoru v dvorani C1. Svoje izdelke pa je letos predstavilo več kot 25 članov iz vse Slovenije. Odbor za znanost in tehnologijo OZT se je skupaj s člani, partnerji, šolami, institucijami in fakultetami, s katerimi sodeluje, predstavil v dvorani L1. Predstavili so dosežke in podporne storitve znotraj različnih strok. Predstavili so se tudi domači in tuji partnerji zbornice - SID Banka, Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst in Slovenska gospodarska zveza iz Celovca.

Iz arhiva OZS zbral in uredil mag. Peter Grabner

Podjetniški zajtrki v septembru 2019

Podjetniški zajtrki v septembru 2019

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v septembru je bil gost podjetniškega zajtrka Nejc Apšner, ustanovitelj in direktor Nekster™ na temo Financiranje podjetij s pomočjo množičnega investiranja. Gost je predstavil učinkovito upravljanje lastnih financ in plemenitenje težko prigaranih sredstev ter možnosti odkupa terjatev za podjetja.sebe.

Drugi petek v septembru je bila gostja podjetniškega zajtrka Lilijana Mandelj, univ. dipl. ekon., direktorica, HRM rešitve d.o.o. na temo Najpogostejše napake, ki jih delajo podjetniki pri kadrovskih zadevah. Gostja je predstavila vodenje kadrovskih zadev v podjetjih in probleme. Nepoznavanje področja in zakonodaje, neizkušenost pri kadrovanju in delovnopravnih zadevah, nejasno določena »pravila« pri manjših podjetnikih velikokrat vodijo do kršitev tako s strani delodajalca kot dopuščanje kršitev s strani delavcev. S tem pa tudi do nezadovoljstva obeh strani, odhodov zaposlenih in lahko tudi do prijav inšpekciji ter do zamudnih in dragih tožb delavcev.

Tretji petek v septembru sta bila gosta podjetniškega zajtrka Janez Damjan, direktor in Urška Marentič, namestnica direktorja, Središče za povezovanje izobraževanja in trga dela na temo Predstavitev Centra RS za poklicno izobraževanje ter povezovanje izobraževanja in trga dela. Gosta sta predstavila delovanje Centra RS za poklicno izobraževanje. Poseben poudarek srečanja je bil namenjen povezovanju izobraževanja in
trga dela, kjer so udeleženci podali tudi predloge za izboljšanje vsebine in načina poklicnega izobraževanja.

Četrti petek v septembru je bil gost podjetniškega zajtrka Marko Bucić, univ. dipl. ekon., strokovnjak za prodajo in poslovni trener pri podjetju Pro-nasvet, avtor poslovnega vloga Sales Police na temo Kako skleniti krog prodajnega uspeha. Udeleženci so spoznali tri zelo pomembne dejavnike prodajnega uspeha kot so: Obvladovanje veščin prodajnega nastopanja in komunikacije. Uporaba odličnih, sodobnih prodajnih tehnik. Spretnost pri organizaciji in izvajanju aktivnosti, v določenih primerih tudi znate reči NE stranki.

mag. Peter Grabner, sekretar

Nasprotujemo predlaganemu načinu ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Nasprotujemo predlaganemu načinu ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Obrtno-podjetniški zbornični sistem odločno nasprotuje predlogu Levice glede načina ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj bi breme te populistične poteze na koncu zopet nosilo gospodarstvo. »Ne pristajamo na nikakršno dodatno obremenitev gospodarstva. Nabiranje političnih točk z na videz všečnimi predlogi Levice na račun delodajalcev je za nas nedopustno,« ob tem poudarja predsednik OZS - Obrtne
zbornice Slovenije, Branko Meh. Zbornica obenem pričakuje celovito zdravstveno reformo, ki bo vprašanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja rešila na ustreznejši način.

Obrtno-podjetniški zbornični sistem odločno zavrača očitke Sindikata obrti in podjetništva, da je zbornica zavrnila predlog dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo. Zbornica je namreč zavrnila celotno kolektivno pogodbo, ki je vsebovala nerealne in previsoke zahteve sindikata, do posamičnih predlogov pa se ni nikoli opredeljevala. »V OZS ne nasprotujemo predlogu, da starši prvošolcev dobijo dodatni dan plačane odsotnosti z dela. To je že sedaj praksa pri številnih delodajalcih, zlasti pri manjših podjetjih, ki so večinoma družinska,« ob tem pojasnjuje Branko Meh, predsednik OZS.

V Celju je v začetku meseca odprl vrata 52. MOS, ki je letos slavnostno obarvan, saj OZS kot pomembna partnerica sejma letos obeležuje 50-letnico delovanja. Med osrednjimi dogodki je okrogla miza o polstoletni zgodovini stanovskega povezovanja, ulica obrti s predstavitvijo 12 obrtnih poklicev ter poslovno srečanje, ki je letos privabilo več kot 200 podjetnikov iz osmih držav.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Na zbornici intenzivno zbiramo prijave za jesenski sklop jezikovnih tečajev, kjer bodo udeleženci pridobivali nova znanja pri uporabi tujega jezika. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Ne pozabite, da ima direktor ali podjetnik kar 50% članskega popusta pri izobraževanju na OOZ Ljubljana Vič.

Člani ste deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na banki in pridobite kratkoročno posojilo po zelo ugodni in s strani naše zbornice subvencionirani obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice, ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Na zbornici nudimo tudi celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imate v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih
in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top