Aktualna obvestila Zavoda RS za zaposlovanje, OE Ljubljana

Novo javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih iz vzhodne Slovenije - 14. februarja smo objavili javno povabilo, ki je delodajalcem znova omogočilo, da za nedoločen čas s pomočjo subvencije zaposlijo brezposelne mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so prijavljeni v evidenci Zavoda. Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo namreč pridobili dodatna sredstva v višini 3 milijone EUR za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne kohezijske regije. Sredstva so bila v celoti zagotovljena iz slovenskega proračuna. Na javnem povabilu so izbrani delodajalci lahko pridobili subvencijo v višini 5.000 EVR za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas. V obdobju med letoma 2017 in 2019 je bilo v programe trajnega zaposlovanja vključenih skoraj 5.200 mladih iz vzhodne in zahodne Slovenije.

Učne delavnice 2020 - 20. februarja smo objavili že tretje javno povabilo delodajalcem, na katerem socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri spet lahko kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu. Ciljna skupina je ostala enaka, kot je bila v preteklih letih: program je namreč namenjen dolgotrajno brezposelnim, invalidom, starejšim od 55 let, osebam brez izobrazbe itd. To pomeni, da bo v šestmesečno praktično usposabljanje pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva v letih 2020 in 2021 vključenih več kot 500 brezposelnih. Takšno delovno okolje prispeva k zagotovitvi njihove socialne vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti ter pomaga ublažiti posledice dolgotrajnejše neaktivnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir. Na voljo je okvirno 3,54 milijona EVR, ki jih financirata Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobra polovica vseh sredstev (55%) je namenjenih vzhodni kohezijski regiji, 45% pa zahodni kohezijski regiji. Udeleženci se bodo vključili v delovni proces delodajalca (socialnega ali invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra), kjer se bodo praktično usposabljali za pridobitev konkretnih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj. Cilj je, da so ob koncu učne delavnice pripravljeni na samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu, na katerem so se usposabljali.

27. marca začne veljati drugi sklop sprememb Novele zakona o urejanju trga dela - Kdor izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne ali poklicne pokojnine, ne more uveljavljati pravice do nadomestila. Konec minulega leta je začela veljati Novela Zakona o urejanju trga dela, ki je prinesla kar nekaj novosti. Vse spremembe zakona se niso začele uporabljati takoj, nekatere začnejo veljati tri oziroma šest mesecev po uveljavitvi zakona, druge v začetku leta 2021. Tri mesece po uveljavitvi novele zakona, torej s 27. marcem 2020, začne veljati sprememba, ki se nanaša na potrebno starost in zavarovalno dobo pri določitvi
trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe. Ti pridobijo pravico do 19 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost pri starosti 53 let in z zavarovalno dobo več kot 25 let, oziroma do 25 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost pri starosti 58 let in več kot 28 let zavarovalne dobe. Nova določba ZUTD-E tudi določa, da zavarovancu preneha pravica do denarnega nadomestila z dnem, ko dopolni 65 let starosti ali ko izpolni pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s 65. členom ZUTD (moški ali ženska, ki je dopolnil/a 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa). Tem osebam svetujemo, da čim prej vložijo vlogo pri ZPIZ za uveljavitev pravice do starostne pokojnine. Poleg tega se začne uporabljati tudi določba (63. člen ZUTD-E), da pravice do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s 27. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ). Ta določa, da pravico do starostne pokojnine pridobi tudi zavarovanec (moški in ženska), ki je dopolnil 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa dobe. Pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti tudi zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine po predpisih, ki urejajo poklicno zavarovanje.

Izobraževanje in usposabljanje v času brezposelnosti - Na intranetu smo v marcu objavili informacijo o možnostih različnih usposabljanj in izobraževanj, ki osebi omogočajo in izboljšajo zaposlitvene možnosti, saj
lahko pridobi poklicna znanja, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih. Programi, ki prinašajo najboljše zaposlitvene možnosti? Največji delež zaposlitev je iz programov za pridobitev poklicnih znanj, po katerih najbolj povprašujejo delodajalci. Kar 7 od 10 brezposelnih, ki so se udeležili takšnih izobraževanj in usposabljanj, se je zaposlilo v enem letu po zaključku programa. To pomeni, da se je zaposlilo dobrih 72% udeležencev. Ali drugače: skoraj 2.700 zaposlitev od nekaj več kot 3.700 vključitev iz obdobja med letoma 2016 in 2018. Najspodbudnejše možnosti za zaposlitev dajejo programi s področja:

  • varovanja oseb in premoženja (varnostniki, reševalci iz vode) – zaposli se 8 od 10 udeležencev (83%), Aktualna obvestila Zavoda RS za zaposlovanje, OE Ljubljana Naša pot - marec 2020 11 AKTUALNO
  • socialnega dela (socialni oskrbovalec na domu) – zaposli se 7 od 10 udeležencev (73%),
  • strojništva, metalurgije in obdelave kovin (varilci, ključavničarji, oblikovalci kovin, CNC-operaterji) – zaposli se 7 od 10 udeležencev (70%),
  • prometa in prevozništva (vozniki v cestnem prometu, viličarji, vozniki tovornih vozil) – zaposli se skoraj 7 od 10 udeležencev (68%),
  • hotelirstva, gostinstva in turizma (pomočnik kuharja, pomočnik natakarja) – zaposli se skoraj 6 od 10 udeležencev (55%).

Na Zavodu sproti in z veliko odgovornostjo do zaposlenih in uporabnikov naših storitev spremljamo trenutne razmere, povezane z morebitnim širjenjem korona virusa. Na podlagi tega bodo, če bo to potrebno, sprejeti tudi dodatni ustrezni ukrepi, trenutno pa vse naprošamo, da vsakdo sam v čim večji možni meri poskrbi za svoje zdravje. Dnevno imamo informacije s strani NIJZ-ja in delavne skupine, ki za Zavod opredeljuje tveganja in sprejema ukrepe.

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli aktualno informacijo kje najlažje do potrdil iz kazenskih evidenc (»potrdila o nekaznovanosti«). Gre za razmeroma novo storitev neposrednega elektronskega vročanja negativnih potrdil preko portala eUprava. Gre za možnost enostavnejšega in predvsem hitrejšega načina pridobitve potrdila preko portala eUprave (za registrirane uporabnike).

  • Novica, ki je bila objavljena na GOV.SI: https://bit.ly/3cDsOZR
  • Povezava do informacije se nahaja tudi na spletni strani ZRSZ: https://bit.ly/2wwyGU2

 

Barbara Vrtačnik, vodja – direktorica Območne
službe Ljubljana, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje

Scroll to top