RAČUNOVODSKO EVIDENTIRANJE DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NJIHOV DAVČNI VIDIK

OPIS VSEBINE SEMINARJA:

Slovenski računovodski standardi pojasnjujejo, kaj so neopredmetena,opredmetena osnovna sredstva in naložbenenepremičnine. To so sredstva, ki jih ima organizacija v lasti,fi nančnem najemu, operativnem najemu ali ima pravico douporabe. Organizacija jih obvladuje ter uporablja pri ustvarjanjuproizvodov ali opravljanju storitev.

Dolgoročna sredstva vplivajo na različne računovodske kategorijekot npr. na vrednost organizacije, kot manjša razlikamed tržno in knjigovodsko vrednostjo, denarni tok, na bonitetoorganizacije, kot kreditni potencial, kupcem lahko služi kotindikator zaupanja, pri kandidiranju za EU sredstva so organizacijelahko ocenjena z večjim številom točk in posledičnopridobitvijo sredstev.

Vsebina seminarja:

1. Računovodske evidence raznih vrst neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
2. Nabavna vrednost in odvisni stroški nabave pri opredmetenih osnovnih sredstvih.
3. Delo v lastni režiji na opredmetenih osnovnih sredstvih.
4. Vrste in pomen metod vrednotenja neopredmetenih sredstvih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.
5. Pravilno določanje amortizacijskih stopenj in obračun amortizacije.
6. Tekoče vzdrževanje ali naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
7. Finančni in poslovni najemi ter pravica do uporabe.
8. Primeri knjiženj povezani z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter naložbenimi nepremičninami.
9. Vpliv davkov (DDV in davka od dohodkov pravnih oseb, davčne olajšave).
10. Strokovna diskusija in odgovori na vprašanja

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
• Direktorjem podjetij
• Samostojnim podjetnikom
• Računovodjem
• Knjigovodjem
• Analitikom
• vsem, ki jih tematika zanima

Seminar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjems področja fi nanc, računovodstva in davkov. Jedolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj indelavnic s področja računovodstva, davkov in fi nanc. Pripravljanajrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezujeteorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predavana različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnihpraktikumov.

Termin: četrtek, 23.4.2020 ob 9:00 do 12.15 ure
Cena delavnice znaša 90,00 EVR + DDV,
cena za naše člane znaša 45,00 EVR + DDV.

Prijava: https://bit.ly/2uYvYq1

 

Podrobnosti

Začetek

24 aprila, 2020 - 9:00 dop

Konec

12:00 pop

Cena

€45.00

Kategorija dogodka

Seminar

Scroll to top