Priprava dolgoročnih sredstev na redni letni popis ter njihovo računovodsko in davčno evidentiranje

OPIS VSEBINE:
Slovenski računovodski standardi pojasnjujejo, kaj so neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. To so sredstva, ki jih ima organizacija v lasti, finančnem najemu, operativnem najemu ali ima pravico do uporabe (več letni najemi). Organizacija jih obvladuje ter uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev.

Pomembno je, da se vsaj enkrat letno ugotovi pravilno stanje in knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev, uporabnost, življenjska doba, odpis ali izločitev iz knjigovodskih evidenc. Kakšni so računovodski in davčni vidiki?

Dolgoročna sredstva vplivajo na različne računovodske kategorije kot npr.: na vrednost organizacije, kot manjša razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo, denarni tok, na boniteto organizacije, kot kreditni potencial, kupcem lahko služi kot indikator zaupanja, pri kandidiranju za EU sredstva so organizacije lahko ocenjena z večjim številom točk in posledično pridobitvijo sredstva.

Vsebina seminarja:
1. Računovodske evidence raznih vrst neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
2. Nabavna vrednost in odvisni stroški nabave pri opredmetenih osnovnih sredstvih.
3. Delo v lastni režiji na opredmetenih osnovnih sredstvih.
4. Vrste in pomen metod vrednotenja neopredmetenih sredstvih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.
5. Pravilno določanje amortizacijskih stopenj in obračun amortizacije.
6. Obveznosti na pripravo letnega popisa dolgoročnih sredstev (roki, sklepi, vsebine poročil, primanjkljaji in bremenitve, viški ipd.).
7. Tekoče vzdrževanje ali naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
8. Okvare, odpisi opredmetenih osnovnih sredstev – računovodski in davčni vidik (po zakonu o DDV in davku od dohodka pravnih oseb).
9. Finančni in poslovni najemi ter pravica do uporabe – za koga veljajo spremembe od leta 2019 dalje.
10. Primeri knjiženj povezani z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter naložbenimi nepremičninami.
11. Vpliv davkov (DDV in davka od dohodkov pravnih oseb, davčne olajšave).
12. Strokovna diskusija in odgovori na vprašanja

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
• direktorjem podjetij,
• samostojnim podjetnikom,
• računovodjem,
• knjigovodjem,
• analitikom,
• vsem, ki jih tematika zanima.

Čas trajanja: 4 šolske ure in 15 minutni odmor.
Termin: torek, 22.9.2020 od 9.00 do 12.15 ure.
Cena: kotizacija za udeležbo znaša 90 EVR (brez DDV), cena za člane OOZ Ljubljana Vič znaša 45 EVR (brez DDV).

Seminar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja fi nanc, računovodstva in davkov. Je
dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

Podrobnosti

Začetek

22 septembra, 2020 - 9:00 dop

Konec

12:15 pop

Kategorija dogodka

Seminar

Scroll to top