Reševanje konfl iktnih situacij in obvladovanje neprijetnih čustev na delovnem mestu

Cilji delavnice:
• reševati konfl ikte na način, kjer ne boste rešili le problema, ampak tudi odnos
• vpeljati pozitivni komunikacijski pristop k reševanju problemov
• osvojiti metode in tehnike konstruktivnega reševanje konfl iktov
• obvladati svoja čustva pri reševanju konfl ikta
• spoznati uporabne tehnike za obvladovanje neprijetnih čustev
• dobiti praktične nasvete za soočanje s problemi, izzivi, spremembami

Čas trajanja: 6 pedagoških ur in dva 15 minutna odmora.
Termin: ponedeljek, 12.10.2020 od 9.00 do 14.00 ure .
Cena: kotizacija za udeležbo znaša 130 EVR (brez DDV), cena za člane OOZ Ljubljana Vič znaša 65 EVR (brez DDV).

Izvajalki: Suzana Poznič Čižmek (Ponsia, s. p.) in Maja Vtič (Globus idej, s. p.): predavateljici, svetovalki in poslovni trenerki komunikacijskih, prodajnih, vodstvenih veščin ter veščin za osebno rast. Praktične izkušnje sta pridobivali na različnih odgovornih delovnih mestih, nadaljevali pa z ustanovitvijo lastnega podjetja.

Odlikuje ju močna volja in optimizem, njuno široko strokovno znanje pa delita že več kot 20 let v različnih slovenskih podjetjih. Z izvajanjem interaktivnih delavnic in s posebnim pristopom premikata meje v izobraževanju. Udeleženci vedno znova pohvalijo njuno pozitivno energijo, pristop, strokovnost, sposobnost motiviranja in predvsem uporabno vrednost delavnic.

PREOBREMENJENOST, STRES IN IZGORELOST LAHKO OBVLADUJEMO?!

Ob prepoznavanju znakov in posledic stresa in izgorelosti lahko ukrepamo pravočasno in se izognemo škodi, ki bi sicer nastala tako na našem zdravju, kot na zdravju podjetja.

Pogledali si bomo različne tehnike obvladovanja stresa in preobremenjenosti, ki nam omogočajo obvladovanje težkih situacij.

Stresnega okolja, v katerem živimo žal ne moremo spremeniti, lahko pa dvignemo našo ODPORNOSTI NA STRES, da situacije ne bodo več škodljivo in stresno vplivale na nas in na naše podjetje.

• Zakaj se stres pojavi, zakaj je potreben in kdaj je nivo stresa previsok – nevaren?
• Prepoznavanje preobremenjenosti, stresnih situacij in znakov izgorelosti
• Zakaj enaka situacija pri nekom povzroči stresne odzive, pri drugemu pa ne?
• Strah kot posledica pričakovanja dogodkov v prihodnosti, ali kot posledica slabih preteklih izkušenj.
• Tehnike obvladovanja preobremenjenosti in stresa, ki jih izvajamo na delovnem mestu.
• Tehnike sproščanja in dihalne tehnike.
• Veliko primerov iz lastne prakse predavatelja. Vsako zavedanje situacije in poznavanje rešitev človeka razbremeni, kar pripomore tako k večji delovni uspešnosti, kot tudi lepšim in boljšim odnosom tako v službi, kot dama in v družbi.

Čas trajanja: 4 šolske ure in 15 minutni odmor.
Termin: torek, 6.10.2020 od 16.00 do 19.15 ure.
Cena: kotizacija za udeležbo znaša 90 EVR (brez DDV), cena za člane OOZ Ljubljana Vič znaša 45 EVR (brez DDV).

Izvajalec: Delavnico vodi mag. Peter Černe, ki nam bo skozi konkretne primere iz lastne prakse predstavil stres in njegov vpliv na osebno in poslovno zdravje. Delavnici bodo sledila srečanja, na katerih se bomo na vaših konkretnih primerih učili tehnik povečanja odpornosti na stres. Vsak bo lahko skozi uvajanje naučenega v prakso spremljal učinke delavnic.

Priprava dolgoročnih sredstev na redni letni popis ter njihovo računovodsko in davčno evidentiranje

OPIS VSEBINE:
Slovenski računovodski standardi pojasnjujejo, kaj so neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. To so sredstva, ki jih ima organizacija v lasti, finančnem najemu, operativnem najemu ali ima pravico do uporabe (več letni najemi). Organizacija jih obvladuje ter uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev.

Pomembno je, da se vsaj enkrat letno ugotovi pravilno stanje in knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev, uporabnost, življenjska doba, odpis ali izločitev iz knjigovodskih evidenc. Kakšni so računovodski in davčni vidiki?

Dolgoročna sredstva vplivajo na različne računovodske kategorije kot npr.: na vrednost organizacije, kot manjša razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo, denarni tok, na boniteto organizacije, kot kreditni potencial, kupcem lahko služi kot indikator zaupanja, pri kandidiranju za EU sredstva so organizacije lahko ocenjena z večjim številom točk in posledično pridobitvijo sredstva.

Vsebina seminarja:
1. Računovodske evidence raznih vrst neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
2. Nabavna vrednost in odvisni stroški nabave pri opredmetenih osnovnih sredstvih.
3. Delo v lastni režiji na opredmetenih osnovnih sredstvih.
4. Vrste in pomen metod vrednotenja neopredmetenih sredstvih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.
5. Pravilno določanje amortizacijskih stopenj in obračun amortizacije.
6. Obveznosti na pripravo letnega popisa dolgoročnih sredstev (roki, sklepi, vsebine poročil, primanjkljaji in bremenitve, viški ipd.).
7. Tekoče vzdrževanje ali naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
8. Okvare, odpisi opredmetenih osnovnih sredstev – računovodski in davčni vidik (po zakonu o DDV in davku od dohodka pravnih oseb).
9. Finančni in poslovni najemi ter pravica do uporabe – za koga veljajo spremembe od leta 2019 dalje.
10. Primeri knjiženj povezani z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter naložbenimi nepremičninami.
11. Vpliv davkov (DDV in davka od dohodkov pravnih oseb, davčne olajšave).
12. Strokovna diskusija in odgovori na vprašanja

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
• direktorjem podjetij,
• samostojnim podjetnikom,
• računovodjem,
• knjigovodjem,
• analitikom,
• vsem, ki jih tematika zanima.

Čas trajanja: 4 šolske ure in 15 minutni odmor.
Termin: torek, 22.9.2020 od 9.00 do 12.15 ure.
Cena: kotizacija za udeležbo znaša 90 EVR (brez DDV), cena za člane OOZ Ljubljana Vič znaša 45 EVR (brez DDV).

Seminar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja fi nanc, računovodstva in davkov. Je
dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

ZAKAJ JE LINKEDIN (MORDA) ŠT. 1 ZA VAŠ POSLOVNI USPEH?

Kar 71% uporabnikov spleta uporablja družbene medije, ki vplivajo že na 75% nakupnih odločitev. Uporabniki kar 65% poslovnih priložnosti pridobijo preko LinkedIna.

Svet in kupci so se spremenili – kar je nekoč delovalo ne deluje več
• nakupna pot se je spremenila
• način komuniciranja se je drastično spremenil
• LinkedIn : Facebok : Twitter

LinkedIn = preoblikovanje vašega načina poslovanja
• Metrika
• 3 Poslovne rešitve
• Ali bo (res) delovalo tudi za vaš posel?

Trženje z LinkedInom
• 7 strategij za uspešno trženje na LinkedInu
• 4 stebri osebnega trženja na LinkedInu
• Formula za 100 % uspeh
• 4 ključni elementi osebnega profi la na LinkedInu
• Beginner – All-Star profi l
• Premium osebni profi l
• Napake
• Chek lista osebni profi l na LinkedInu

Marketinška orodja na LinkedInu
• 8 marketinških rešitev na LinkedInu
• 3 koraki do strani podjetja na LinkedInu
• 3x nasvet promocija vaše strani na LinkedInu
• Oglaševanje : sponsored updates, text ads, InMail, dynamic ads, display ads
• Pretvarjanje sledilcev v privržence
• Napake
• 10 najboljših strani na svetu 2017

Čas trajanja: 4 šolske ure in 15 minutni odmor.
Termin: petek, 18.9.2020 od 9.00 do 12.15 ure.
Cena: kotizacija za udeležbo znaša 90 EVR (brez DDV), cena za člane OOZ Ljubljana Vič znaša 45 EVR (brez DDV).

Izvajalka izobraževanja:
mag. Brigita Lazar Lunder je strokovnjakinja s področja marketinga in prodaje, MBA in ima več kot 25-letne izkušnje v marketingu in prodaji slovenskih in tujih blagovnih znamk. Sodeluje na mednarodnih konferencah je avtorica številnih člankov o LinkedInu.

Že več let svetuje slovenskim in tujimi podjetji pri učinkoviti uporabi LinkedIna za prodajo, marketing in upravljanje človeških virov. Z LinkedInom je pridobila večino poslovnih priložnosti iz ZDA, Avstralije, Velike Britanije, Nemčije, Slovenije in jadranske pokrajine. Vzpostavila je mrežo neprecenljivih poslovnih stikov. Njen profi l na LinkedInu je med 1% najbolj obiskanih na svetu.

MOJ USPEH – MOJA ODGOVORNOST

Cilji delavnice:
• okrepiti ključne kompetence, ki vplivajo na učinkovitost posameznika in uspeh tima/podjetja,
• spodbuditi ciljno naravnanost in agilno delovanje,
• aktivirati zavzetost, proaktivnost, odgovornost in samoiniciativnost,
• utrditi organizacijske in vedenjske veščine, ki pripomorejo k učinkovitemu delovanju in pri doseganju ciljev,
• vzpostaviti pozitivno vzdušje v podjetju.

Čas trajanja: 6 šolskih ur in dva 15 minutna odmora.

Termin: torek, 15.9.2020 od 9.00 do 14.00 ure.

Cena: kotizacija za udeležbo znaša 130 EVR (brez DDV), cena za člane OOZ Ljubljana Vič znaša 65 EVR (brez DDV).

Izvajalki: Suzana Poznič Čižmek (Ponsia, s. p.) in Maja Vtič (Globus idej, s. p.): predavateljici, svetovalki in poslovni trenerki komunikacijskih, prodajnih, vodstvenih veščin ter veščin za osebno rast. Praktične izkušnje sta pridobivali na različnih odgovornih delovnih mestih, nadaljevali pa z ustanovitvijo lastnega podjetja.

Odlikuje ju močna volja in optimizem, njuno široko strokovno znanje pa delita že več kot 20 let v različnih slovenskih podjetjih. Z izvajanjem interaktivnih delavnic in s posebnim pristopom premikata meje v izobraževanju. Udeleženci vedno znova pohvalijo njuno pozitivno energijo, pristop, strokovnost, sposobnost motiviranja in predvsem uporabno vrednost delavnic.

VSE KAR MORATE VEDETI O LETNEM DOPUSTU IN REGRESU

Pravica do letnega dopusta je temeljna socialna pravica inena pomembnejših pravic iz delovnega razmerja. Zasledimotrend naraščanja dolžine letnega dopusta gledano od njegovihzačetkov do današnjih dni. Na pomen in težo kaže strogain obsežna pravno formalna ureditev letnega dopusta v domačihin mednarodnih dokumentih.

Pravico do letnega dopusta je treba spoštovati tako s stranidelavca kot delodajalca, in sicer na tak način, da se doseženamen letnega dopusta. Namen bo dejansko dosežen, če gabo delavec lahko izkoristil v popolni distanci od delovnih obveznostiin na način, ki si ga bo sam izbral.

Ne moremo zanikati, da imamo pravico do letnega dopustain regresa dobro urejeno, potrebujemo pa še nekaj časa,da bomo absorbirali evropsko zakonodajo in obsežno sodnoprakso Sodišča ES.

Vabljeni na seminar v sklopu katerega bomo strnjeno prikazalivse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu. Kersodne prakse na tem področju ni veliko, so dodana vrednostseminarja praktični primeri ter konkretni odgovori na praktičnavprašanja, katerih ne najdemo v zakonu.

Vsebina seminarja:
A:
• Kako določamo minimalno trajanje letnega dopusta delavca?
• Po katerih kriterijih določamo dodatne dni letnega dopusta?
• Do kdaj mora delodajalec delavce obvestiti o odmeri letnega dopusta, če se pri njem zaposlijo po 31. marcu?
• Koliko dni letnega dopusta pripada delavcu, v kolikor mu delodajalec ne izda obvestila o odmeri?
• Ima delavec zoper obvestilo o odmeri kakšno pravno sredstvo?
• Lahko delodajalec regres izplača v bonih?
• Do kdaj mora delodajalec delavcem izplačati regres, če se pri njem zaposlijo po 1. juliju?
• Je možna izvršba delavčevega upnika na regres?
• Kako delodajalec izračuna sorazmerni del dopusta in regresa? Se štejejo dopolnjeni meseci?
• Je pri sorazmernem delu letnega dopusta potrebno izdati novo obvestilo o odmeri letnega dopusta?
• Kako delodajalec določi trajanje letnega dopusta pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas, pri kateri datum izteka pogodbe ni določen?
• Kako delodajalec odmeri letni dopust pri delu s krajšim delovnim časom?
• Kako izrabljajo letni dopust delavci, katerih delovni čas je neenakomerno prerazporejen?
• Je dovoljena izraba letnega dopusta za pokrivanje manjka ur?
• Lahko delodajalec delavca pošlje na dopust, ker nima dela?
• Lahko delodajalec delavcem omeji prenos letnega dopusta v naslednje koledarsko leto?
• Lahko delodajalec od delavca zahteva prekinitev letnega dopusta?
• Kdaj delavcu pripada nadomestilo za neizrabljen letni dopust?
• Lahko delavec in delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi zaradi izrabe letnega dopusta?
• Kaj v primeru, ko delavec izrabi preveč letnega dopusta in dobi preveč regresa?
• Je mogoča izraba letnega dopusta med čakanjem na delo?

B: Odgovori na vprašanja ter diskusija

Termin: ponedeljek, 16.3.2020 9:00 do 12.15 ure
Čas trajanja: 4 šolske ure in 15 minutni odmor

Cena delavnice znaša 90 EVR (brez DDV), cena za člane OOZ
Ljubljana Vič znaša 45 EVR (brez DDV).

Predavateljica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik,
vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodjaSvetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniškizbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjihšolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnihin znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja.

Prijava na seminar

PET KORAKOV OD ŽIVOTARJENJA DO STABILNEGA POSLA

Na tej delavnici bomo udeležencem, samostojnim podjetnikom,pomagali vstopiti v podjetniško miselnost in jih opremiliz veščinami, potrebnimi za iskanje novih strank. Udeležencibodo ob pomoči mentorja vsak zase začrtali, kaj lahko ponudijostrankam, spoznali proces pridobitve novega posla, pripraviliprodajno pismo in nagovorili svoje prve stranke.

Vsebina delavnice:

KAJ BI LAHKO BIL MOJ PRODUKT ALI STORITEV
Vsak samostojni podjetnik ima določena znanja ali spretnosti,ki jih lahko trži. Pomagali bomo prepoznati, kakšni konkretniprodukti ali storitve lahko nastanejo. Spoznali bomo osnoveanalize trga in našli priložnosti, okrog katerih lahko zgradimoposel.

KAKO SI POSTAVITI CENO IN UPRAVLJATI S STROŠKI
Pripravili bomo realno analizo mesečnih stroškov. Na podlagitega bo vsak posameznik določil ceno na podlagi katere lahkoprodaja svoj produkt ali storitev. Naučili se bomo izdelati projekcijodenarnega toka in na podlagi tega načrtovati prodajo.

IZDELAVA PRODAJNEGA PISMA/PONUDBE
Prikazali bomo izdelavo prodajnega pisma in ponudbe napodlagi katere bodo udeleženci pripravili osnutek svojegaprodajnega pisma oziroma ponudbe. Skupaj se bomo naučiliKateri so ključni elementi prodajnih pisem in kako tovrstnobesedilo preoblikovati za različne ciljne skupine ali različneprodajne kanale.

KAKO PREPRIČATI V NAKUP
Spoznali bomo prodajni proces in vse korake, ki jih je potrebnonarediti od takrat, ko kupec še ne ve za nas, do trenutka kose odloči za nakup. Dotaknili se bomo vseh najpomembnejšihvidikov prodaje: prodajnih sestankov, komunikacije s stranko1:1, kako najti ciljne stranke, kako pospešiti prodajo.

PODJETNIKOVA PROAKTIVNOST
Tudi če se podjetnik nauči vseh potrebnih korakov za pridobivanjeposla, je to premalo, če vanje ne vloži zadostne količinedela. Noben posel se ne bo zgodil sam od sebe, strankeje potrebno aktivno nagovarjati. Na delavnici bomo pogledalikonkretne napotke za samoiniciativnost, iznajdljivost in discipliniranodelo, ter si sestavili časovnico za razvoj svojegaposla.

Delavnica bo izvedena v 4. šolskih urah, po želji možno nadaljevanje.
Cena delavnice je 90,00€ (brez DDV), za naše člane 45,00€
(brez DDV). Rok prijave: 17.4.2020

Termin: ponedeljek, 20.4.2020 16:00 do 19.15 ure

Delavnico bosta vodila Tjaša Ban in Matija
Goljar, Ustvarjalnik, d.o.o., so.p., Pospeševalnik
mladinskega podjetništva

Prijava: https://bit.ly/3cCxcIz

RAČUNOVODSKO EVIDENTIRANJE DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NJIHOV DAVČNI VIDIK

OPIS VSEBINE SEMINARJA:

Slovenski računovodski standardi pojasnjujejo, kaj so neopredmetena,opredmetena osnovna sredstva in naložbenenepremičnine. To so sredstva, ki jih ima organizacija v lasti,fi nančnem najemu, operativnem najemu ali ima pravico douporabe. Organizacija jih obvladuje ter uporablja pri ustvarjanjuproizvodov ali opravljanju storitev.

Dolgoročna sredstva vplivajo na različne računovodske kategorijekot npr. na vrednost organizacije, kot manjša razlikamed tržno in knjigovodsko vrednostjo, denarni tok, na bonitetoorganizacije, kot kreditni potencial, kupcem lahko služi kotindikator zaupanja, pri kandidiranju za EU sredstva so organizacijelahko ocenjena z večjim številom točk in posledičnopridobitvijo sredstev.

Vsebina seminarja:

1. Računovodske evidence raznih vrst neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
2. Nabavna vrednost in odvisni stroški nabave pri opredmetenih osnovnih sredstvih.
3. Delo v lastni režiji na opredmetenih osnovnih sredstvih.
4. Vrste in pomen metod vrednotenja neopredmetenih sredstvih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.
5. Pravilno določanje amortizacijskih stopenj in obračun amortizacije.
6. Tekoče vzdrževanje ali naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
7. Finančni in poslovni najemi ter pravica do uporabe.
8. Primeri knjiženj povezani z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter naložbenimi nepremičninami.
9. Vpliv davkov (DDV in davka od dohodkov pravnih oseb, davčne olajšave).
10. Strokovna diskusija in odgovori na vprašanja

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
• Direktorjem podjetij
• Samostojnim podjetnikom
• Računovodjem
• Knjigovodjem
• Analitikom
• vsem, ki jih tematika zanima

Seminar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjems področja fi nanc, računovodstva in davkov. Jedolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj indelavnic s področja računovodstva, davkov in fi nanc. Pripravljanajrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezujeteorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predavana različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnihpraktikumov.

Termin: četrtek, 23.4.2020 ob 9:00 do 12.15 ure
Cena delavnice znaša 90,00 EVR + DDV,
cena za naše člane znaša 45,00 EVR + DDV.

Prijava: https://bit.ly/2uYvYq1

 

Obisk davčnega inšpektorja

Program seminarja:
Na pomoč, davčni inšpektor prihaja.
Kaj bo pregledoval?
Kako se pripravim na pregled?
Kakšne so moje pravice?
Ali potrebujem pooblaščenca?
Sem mu dolžna/dolžan posredovati vso dokumentacijo, ki jo zahteva?
Kaj storiti, če se ne strinjam z ugotovitvami?

Splošna načela davčnega postopka in oblike davčnega nadzora,
• Izbira zavezancev za pregled,
• Pooblastila davčnega organa,
• Pravice in obveznosti zavezancev,
• Potek nadzora,
• Pritožba ali samoobdavčitev,
• Pregled najpogostejših napak,
• Vzpostavitev notranjih kontrol,
• Odgovori na vprašanja ter diskusija.

Seminar bo v sredo, 14. maja 2020 od 9.00 do 12.00 ure.

Čas trajanja: 4 šolske ure in 15 minutni odmor.

Cena delavnice znaša 90 EVR (brez DDV), cena za člane OOZ Ljubljana Vič znaša 45 EVR (brez DDV).

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 25 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in fi nančni organizaciji.

Prijava: https://bit.ly/2Tq1tCF

Scroll to top